Klubb Årsta postterminal

Avtal 2006
Nytt omställningsavtal

Futurum förkortas • Delpension och bättre pension enligt övergångsbestämmelserna vid övertalighet

De fackliga organisationerna har kommit överens med Posten om ett nytt Omställningsavtal. Avtalet, som gäller fr.o.m den 1 november i år, ersätter avtalen om Futurum och Omstart. Tiden i Futurum kortas av. Rätt till delpension vid övertalighet införs. Den som vid övertalighet vill gå med pension enligt övergångsbestämmelserna får pensionen höjd till ca 72 procent. De förändringar som genomförs i avtalet inriktar sig på att vid övertalighet underlätta för äldre att sluta i Posten.

Avtalet omfattar alla tillsvidareanställda som varit anställda på minst 40 procent i två år. Avtalet innehåller följande.

Futurum
Futurum blir kvar, men några viktiga förändringar görs.
• Längsta tid i Futurum kortas från 18 till 12 månader. Samma period gäller oavsett vilket program man går in i. Det innebär att den som väljer att studera i fortsättningen kan göra det under 12 månader; idag är gränsen vid studier 10 månader.
• "Snabbhetspremien" höjs. Den som får ett nytt jobb efter
3 månader får en premie på   150.000 kr
4 månader   120.000 kr
5 månader   90.000 kr
6 månader   50.000 kr
• "Futurum light" införs. Futurum light innebär att en enskild anställd kan gå in i Futurum även om det inte konstaterats någon övertalighet. I gengäld får man bara sex månaders kontrakt och kostnaden får tas av den egna enheten ("vanliga" Futurum betalas av Posten centralt).

Delpension
Delpensionerna har hittills beviljats genom ensidiga arbetsgivarbeslut. De har också bestämt villkoren för den. Nu avtalsregleras delpensionens villkor och det införs en rätt för den som fyllt 60 år att gå i delpension vid övertalighet i den egna kretsen. Observera att rätten att gå med delpension gäller vid övertalighet, i övriga fall där delpension kan bli aktuellt är det fortfarande arbetsgivaren som har sista ordet.
  Villkoren för själva delpensionen blir desamma som de som gällt hittills. Delpensionen och den lön man har för resterande arbetstid uppgår till ca 85 procent.

Avtalspension – Övergångsbestämmelserna
I avtalet finns en skrivning att arbetsgivaren vid övertalighet kan bevilja avtalspension med en ersättning enligt ITP-P § 5.2.1 som ger ca 72 procent i pension. Denna skrivning är dock inte tvingande, men de ansökningar som kommer in ska samverkas i en central partssammansatt grupp.
  Däremot införs en förbättring för dem som har rätt att gå enligt de s.k. övergångsbestämmelserna från PA -91. Många sorterare (pj, öpj, fpj, vx m.fl.) har fortfarande rätt att gå i pension vid 60 eller 63 år enligt dessa övergångsbestämmelser. Går man vid 60/63 år är pensionen 65 procent av den pensionsmedförande lönen. Väljer man att gå senare höjs pensionen med 0,262 procent per månad som man skjuter upp sitt uttag.
  Enligt det nya Omställningsavtalet får man ett tillägg som höjer pensionen från 65 procent till ca 72 procent redan från 60/63 år om man vid övertalighet i den egna kretsen går enligt övergångsbestämmelserna.

Avgångsvederlag
En möjlighet att gå med avgångsvederlag istället för Futurum införs. Vederlaget uppgår till sex månadslöner. Beslut om avgångsvederlag ska tas av en central partssammansatt grupp.

Outplacement
Outplacement innebär att man under sex månader kan få arbeta på ett annat företag men med lön från Posten. Erbjudandet riktar sig i första hand till chefer och specialister som blir övertaliga.

Omstart
Omstart blir kvar enligt samma regler som idag, men avtalet läggs in i det nya Omställningsavtalet.
  Omstart riktar sig till dem som genomgått en rehabiliteringsprocess i Posten utan att man kunnat hitta en lösning för fortsatt arbete i Posten.

Jan Åhman

Här finns avtalstexten!

SEKO Postens förslag om resultatåterföring till personalen ger lediga dagar

 • SEKO Posten har sedan årsskiftet initierat och fört en dialog med arbetsgivaren om återföring till personalen för Postens goda resultatet 2005. Detta arbete har nu givit resultat.

  Igår, den 15 juni, fattade Postens Koncernstyrelse beslut om att ge personalen i Posten två lediga dagar i paritet med tjänstgöringsgraden, kallade Resultatdagar, som belöning för medarbetarnas goda insatser under 2005. Att beslutet fattades av koncernstyrelsen beror på nivån på kostnaden för de lediga dagarna.

  För SEKO Posten känns det oerhört viktigt att personalen nu får ett påtagligt bevis på uppskattning för goda arbetsinsatser från ledning och styrelse. I styrelsens beslut framgår tydligt att det är direkt kopplat till 2005 års resultat, alltså ett engångsbeslut. Men principen att ledning och styrelse på detta sätt visar uppskattning för personalens insatser känns ändå som ett viktigt trendbrott.

  De pengar som "öronmärks" genom beslutet är avsedda att klara vikariehållning då personalen tar ut sin ledighet. Det är viktigt att understryka detta, i fall det skulle uppstå situationer där personalansvariga chefer uttrycker svårigheter att få ut de lediga dagarna. I den information som gått ut från VD till cheferna i Posten, uppmanas cheferna att hantera eventuella problem och frågetecken " i en positiv anda". Tanken är så klart att detta ska uppfattas som något positivt och motivationsskapande. SEKO Posten delar den uppfattningen och förutsätter givetvis att frågorna hanteras på ett bra och ansvarsfullt sätt.

  SEKO Posten
  2006-06-16

 • Det finstilta

  Det finstilta (ur Postens information 2006-06-16):

  • Under hösten 2006 erbjuds Du som medarbetare i Posten att ta ut två lediga dagar i paritet till din tjänstgöringsgrad.
    Det betyder att den som arbetar 100% kan ta ut två heldagar, den som arbetar 50% kan ta ut två halvdagar. Din chef har i uppdrag att tillsammans med Dig komma överens om när och hur dagarna kan tas ut. Målsättningen är att uttaget av dagar skall ske så smidigt och lätthanterligt som möjligt och jag utgår ifrån att Du och din chef hittar en lösning som är bra för både Dig och Posten.
    För Dig som medarbetare innebär det att Du:
  • Kommer överens med din chef om när det fungerar för verksamheten att ta ut Resultatdagarna. Önskemål om uttag skall ske i god tid för att möjliggöra bemanningsplanering.
  • Ska ha varit anställd i Posten sedan 1 april 2005
  • Ej varit sammanhängande tjänstledig eller haft friår under mer än 3 månader 2005
  • Kan ta ut 2 dagar i relation till din tjänstgöringsgrad (ej anställningsgrad)
  • Skall ta ut dagarna under 2006 (dagarna kan ej sparas)

  Klubb Årsta postterminal

   
 •