Klubb Årsta postterminal

Invigning av Posttåget den 20 mars 2001 i Tomtebodas spårhall
Miljöministern invigde Posttåget i Tomtebodas spårhall

I Postsveriges vackraste produktionslokal, med en inre rymd som huvudskeppet i Uppsala domkyrka, skedde tisdagen den 20 mars den högtidliga invigningen av Ekonomibrevståget. Obligatorisk talartribun, informationsmaterial, blågula sidenband och dukat i en av vagnarna.

Nytt koncept
Bo Alerfelt, chef för Posten Produktion, inledde med att berätta om det litet unika i de två f.d. statliga verkens, Posten och SJ, samarbete kring ekonomibrevstransporterna. Posthistoriskt ett litet steg, men ett stort steg vad gäller vår miljöpåverkan. Det nya konceptet är en kvalificerad produkt med en helt rätt miljöprofil. Efter den 19 juni 2001 kommer 80 procent av B-posten att gå med järnväg. Systemet kommer att spara pengar och därmed också skona miljön. Goda expansionsmöjligheter finns för tåganvändningen i framtiden.
  Näste talare var Jan Sundling från Green Cargo (f.d. SJ Gods). Han presenterade tåget som en ny kvalificerad järnvägslogistisk produkt med god kundnytta och låga kostnader samt lönsamhet för Green Cargo. Det fortsatta utvecklingsarbetet är inte minst beroende av framtida politiska beslut. Vidare konstaterade han att ekonomibrevståget eller Posttåg 2001 är något alldeles extra. Jan Sundling var mycket nöjd med Posten som professionell partner som tidvis varit hårt pådrivande i utvecklingsprocessen.


invign_010320_6a.jpg

Förväntansfulla festdeltagare


Briljant hyllningstal till Järnvägsposten
Postens VD Lennart Grabe uppehöll sig i sitt tal vid den historiskt långa period som Posten Sverige AB:s föregångare Kungliga Postverket utnyttjat järnvägen som transportmedel. Redan 1856 sändes osorterad post sträckan Malmö - Lund - Malmö och från 1862 inrättades den första postkupén med sortering ombord. 1910 hade Sverige 325 postkupéer som innebar ett stort språng vad avser befordringstiderna för posten. Detta skedde parallellt med industrialiseringen av Sverige och jämfördes med dagens utveckling på IT-området. Från 50-talet minskade antalet kupéer stadigt fram till nedläggningen den sista mars 1996 (nästan på dagen fem år sedan, när detta skrivs!)
  Tågets plats i det moderna samhället och företagandet utgör en mycket stor miljövinst. Postens vision och roll i samhället - att förmedla meddelanden och varor till ett lågt pris och med god säkerhet - innebär att en stor del av framtidens posttransporter kommer att gå på järnväg.


invign_010320_7a.jpg

Bo Alerfelt, chef för Posten Produktion, invigningstalar.


Storpolitiskt utspel i Tomteboda spårhall
Miljöminister Kjell Larsson konstaterade inledningsvis att det var två i miljöprofilering mycket framgångsrika företag som nu har dragit igång det nya Posttåget och skapat den nya postvagnen.
  Därefter flyttade han fokus mot det största av miljöproblemen - klimatfrågan. (Eftersom alla Facktuellts läsare gått igenom Miljö-ISO utbildningen finns det ingen anledning att närmare gå igenom de olika miljöproblemen) Han konstaterade vidare att genom den nye USA-presidenten George W Bush har det internationella miljöarbetet tagit ett stort steg bakåt. I realiteten tvingas den övriga världen gå vidare utan USA i sina strävanden att få ner koldioxidutsläppen (varav USA står för 25 procent!).
  I dagsläget har man ganska god koll på miljöpåverkan vid energi- och industriproduktion, men läget inom transportsektorn är katastrofalt. Alla miljövinster inom andra områden äts upp av ökade miljöstörningar från transportsektorn!
  Det dör fler idag av luftföroreningar än trafikolyckor - detta är ingen hållbar utveckling! Forskningen jobbar med ny teknik och införandet av olika ekonomiska incitament kan ge en del, men det stora klippet är att föra över transporter från landsväg till tåg. Många järnvägsnedläggningar har varit förhastade, i praktiken har vi mycket att lära från det f.d. östblocket. Dagens resande innebär att medborgarna ställer krav på bra resemöjligheter för att upprätthålla släkt- och vänskapsband och ta till sig nya kulturer.


invign_010320_9a.jpg

Miljöminister Kjell Larsson, som passade på att risa Bush-administrationens svek i miljöfrågan.


Ministern konstaterade vidare att han är mycket imponerad av vårt mycket intrikata logistiska system som binder samman alla företag och hushåll inom och utom landet. En viss skepsis finns mot järnvägens bristande flexibilitet, men med dagens stora miljökrav har Posten och SJ Gods - numera Green Cargo - använt avregleringens möjligheter på ett positivt sätt. Detta är början på en ny järnvägsera!
  Internationellt finns fortfarande både byråkratiska och tekniska standardiseringsproblem som måste lösas innan den internationella godstrafiken kan växa.


invign_010320_18a.jpg

Lennart Grabe överlämnar en bok om Järnvägsposten till miljöminister Kjell Larsson. Till höger chefen för SJ:s Green Cargo.


Litet politiskt utspel i Tomteboda spårhall
På en till departementet inlämnad fråga från Fältbiologerna svarade excellensen Larsson att man skall börja titta på en lösning som gör det möjligt att ta med cyklar på tåg!

Invigning
Därmed förklarades posttåget för invigt och de gigantiska (meterbreda?) blågula banden föll, ackompanjerat av rök och tågljud. Diverse gåvor utväxlades, bl.a. fick Kjell Larsson en bok om postkupéer! Truckförarna Björn Christianssen och Keshi Natanael visade hur en lastning med truck går till och därefter vidtogs förtäring, snyggt uppdukad i en av postvagnarna.


invign_010320_13a.jpg


Mingel
I vimlet och minglet träffar Facktuellts utsända reportageteam bl.a. Bo Alerfelt. Bakgrunden till vår fråga är att Posten för drygt fem år sedan helt lämnade SJ vad avser pakettransporterna. Frågan vi ställde var: När transporteras åter paket på tåg? Svaret på denna till synes enkla fråga blev komplext men kan sammanfattas som att det i nuläget är svårt att få plats med fler tåg på våra villkor. Redan det nya posttåget, som mest går på natten, avviker med sin höga hastighet från nattens långsamma godståg. Dessutom ligger banorna litet "fel" i förhållande till Postens behov (samma dag som detta skrivs meddelas f.ö. att den enda paketterminalen med spåranslutning - Borås - ska läggas ner!)

Även A-post med tåg
Inriktningen nu blir att finslipa Posttåget och studera vidare om mer A-post kan gå med tåg (Idag flygs till exempel hela huvudtransporten till Malmö!) Ett projekt om att köra A-posttåg i 250 km/tim har startat. En viktig fråga är att Nässjöterminalen måste få sitt stickspår från stambanan.
  Efter midsommar ser transportfördelningen av A-post ut så här: 15 procent går med flyg, 40 procent med lastbil och 45 procent transporteras med tåg. Som en kuriositet konstaterade Alerfelt att det dagligen går en biltransport mellan Arlanda och Kastrup!
  Vi tackar Alerfelt för svaren och utlovar att Facktuellt som vanligt fortsätter att bevaka tågfrågorna, vare sig det gäller Eddavägslinjen, Posttåg eller nya vagnstyper.

Guy Bodén skrev och Jan Åhman fotograferade.

Klubb Årsta postterminal
SEKO Stockholm