Klubb Årsta postterminal

Pensionsavtalet, ITP-P
 • ITP-P avtaletGällde 1996 - 2008.
 • Ändringsavtal till ITP-P 2000-02-03
 • Tilläggsavtal om pensionsmedförande lön vid byte av arbetsgivare
 • Ändringsavtal till ITP-P beträffande övergångsbestämmelsernas regler om lägre pensionsålder än 65 år
 • Ändringsavtal till ITP-P 2002-09-16
 • Lathund om pensionsavtalet

  FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 2002-06-14

  Parter/Närvarande

  Posten
  Bitte Weidenhaijn
  Pär-Ola Larsson
  Stieg Åhlin
  Kenneth Engström

  SEKO Posten
  Tom Tillman

  ST-Post
  Carina Holm

  SACO-Posten
  Björn Nyström


  Ny grund för övergångsbestämmelse till Posten pensionsavtal beträffande lägre pensionsålder än 65 år (KH 2001:2690). 1 bilaga

  1 § Bakgrund
  I pensionsavtalet PA-91 infördes från och med den 1 januari 1992 en övergångsbestämmelse som ger rätt för den som enligt det äldre pensionsavtalet PA SPR hade lägre pensionsålder än 65 år att på givna villkor behålla denna rätt. Övergångsbestämmelsen har med ändringar bibehållits i senare pensionsavtal, senast Postens pensionsavtal ITP-P.
    Genom postcentralt avtal inom ramen för RALS 1993-95 är övergångsbestämmelsen knuten till inplaceringen i viss lönegrupp.

  För rätt till lägre pensionsålder gäller en i princip oförändrad anställning och oförändrade arbetsuppgifter sedan den 1 januari 1992. Det innebär att det inte tillkommer några nya anställda med rätt till lägre pensionsålder. Ingen kan heller återfå rätten, t ex vid återgång till tidigare arbetsuppgifter.

  I förhandlingarna om postcentralt tilläggsavtal till 2001-04 års avtal om allmänna anställningsvillkor PVA kom parterna överens om att ersätta de tidigare tre lönegrupperna med en gemensam minimilönegaranti för alla anställda. Därigenom togs också grunden bort för tillämpning av övergångsbestämmelsen.


  2 § Ny grund
  Prövning av rätt till ålderspension före 65 år skall beträffande vad som skall anses vara en oförändrad anställning enligt övergångsbestämmelsen, första stycket skall grunda sig på följande:

  "Den som den 30 september 2001 hade rätt till ålderspension före 65 år enligt övergångsbestämmelse till ITP-P behåller under avtalsperioden denna rätt förutsatt att anställning och arbetsuppgifter är oförändrade.

  Rätten får dock behållas vid följande ändringar

 • ändring enbart av anställningens omfattning
 • byte av arbetsuppgifter mellan terminalarbete, brevbäring och chaufförsarbete eller kombinationer av dessa.
 • byte med oförändrade arbetsuppgifter till en motsvarande anställning i annat bolag i postkoncernen tillhörigt ITP-P-området"

  Den nya grunden tillämpas från och med den i oktober 2001.


  3 § Avslut
  Förhandlingen är avslutad den dag då detta protokoll slutligen är justerat.

  Vid protokollet
  Kenneth Engström

  Justeras

  Posten
  2002-06-20
  Bitte Weidenhaijn

  SEKO Posten
  2002-07-31
  Tom Tillman

  ST-Post
  2002-06-24
  Carina Holm

  SACO-Posten
  2002-06-24
  Björn Nyström


  Bilaga
  Förhandlingsprotokoll 2002-06-20 (KH 2001:2690)

  Övergång till arbete vid Postcenter

  I förhandlingen är parterna ense om att övergång till Postcenter med oförändrade arbetsuppgifter skall anses falla inom ramen för vad som kan accepteras för att behålla rätt till ålderspension enligt övergångsbestämmelsen till Postens pensionsavtal.


  Posten
  Bitte Weidenhaijn

  SEKO Posten
  Tom Tillman

  ST-Post
  Carina Holm

  SACO-Posten
  Björn Nyström

  Ändringsavtal till ITP-P 2002-09-16

  PROTOKOLL

  Bransch
  Kommunikation

  Ärende
  Ändring i pensionsavtalet ITP-P

  Parter
  ALMEGA Tjänsteförbunden
  SEKO
  Statstjänstemannaförbundet ST
  CF
  Civilekonomerna
  Jusek
  Ledarna

  Tid
  2002-09-16

  Plats
  ALMEGAs lokaler i Stockholm


  § 1 Med hänvisning till ändringar som gjorts i ITP-planen med anledning av den nya lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m m, överenskommer parterna om ändringar i ITP-P enligt nedan

  Punkten 2.2 Vikariat, visstidsanställning m m får följande nya lydelse:

  "För arbetstagare som uttryckligen har anstäl1ts

  - för vikariat, eller
  - som praktikant, eller
  - i övrigt för viss tid eller för visst arbete gäller planen efter det att anställningen varat i tre hela kalendermånader i följd.

  Om anställningen fortsätter efter nämnda period inräknas de tre månaderna i den pensionsgrundande tjänstetiden. Arbetsgivaren skall då betala pensionsavgift eller i förekommande fall göra avsättning för tremånadersperioden."

  Punkt 2.3 Deltidsanställning får följande nya lydelse:

  "För deltidsanställd arbetstagare gäller planen endast om arbetstagaren har en ordinarie arbetstid som uppgår till minst 20 % av heltidstjänstgöring"


  § 2 Med hänvisning till ändringar som gjorts i ITP-planen i fråga om definition av basbeloppen, överenskommer parterna om följande ändringar i ITP-P.

  Punkt 3.6 Basbeloppet i ITP-P-planen får följande nya lydelse:

  "Med basbeloppet i ITP-P-planen avses inkomstbasbeloppet för varje år, fastställt enligt 6 § i lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension förutom i

  a) punkt 5.3 sista stycket
  b) punkt 8.2: där lönegränsen anges till 7,5 basbelopp när sjukpenning enligt AFL utges
  c) punkt 8.3 sista stycket
  d) Bilaga 1, särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring, punkt 4.

  Med basbeloppen avses i dessa fyra punkter i stället prisbasbeloppet enligt 1 kap 6 § andra stycket i lagen om allmän försäkring (AFL)"

  I försäkringsvillkoren för ITPK-P-familjeskydd avses det förhöjda prisbasbeloppet.


  § 3 Parterna är vidare ense om att göra följande ändringar i ITP-P.

  Punkt 3.3 Pensionsmedförande lön i de fall mindre än 5 år återstår till pensionsåldern får följande nya lydelse:

  "Lönehöjning för arbetstagare för vilken mindre än 60 månader återstår till pensionsåldern räknas som pensionsmedförande lönehöjning högst upp till det belopp som motsvarar 1, 5 x summan av generell lönehöjning och procentuellt bestämda potter enligt vad som fastställs för ITP-planen.

  När arbetstagaren för vilken mindre än 60 månader återstår till pensionsåldern får lönehöjning gäller dessutom följande vid fastställande av arbetstagarens pensionsmedförande lön:

  - den del av höjningen som motsvarar stegringen av nettoprisindex under perioden augusti två år före - augusti året före lönehöjningen medräknas i den pensionsmedförande lönen; om för ITP-planen fastställs annat tal än stegringen av angivet nettoprisindex, ska det talet i stället tillämpas

  - återstoden av höjningen medräknas i den pensionsmedförande lönen med lika många 60-delar som antalet återstående månader till pensionsåldern."


  § 4 Parterna är ense om att i fråga om årligt index för lönefribrev, fribrev och utgående pensioner, så ska tills vidare gälla vad som fastställs härom för ITP-planen. (Jfr § 2 i förhandlingsprotokoll 1995-11-23.)


  § 5 Ändringar enligt §§ 1 och 3-4 ovan gäller fr o m den 1 juli 2002 och ändringar enligt § 2 fr o m den 1 januari 2003.

  Anteckning: Det noteras att CF, JUSEK och Civilekonomerna även i detta avtal uppträder som en part lokalt och centralt.


  ALMEGA Tjänsteförbunden, Branschstyrelse Kommunikation
  SEKO
  ST
  CF
  Civilekonomerna
  Jusek
  Ledarna

  Ändringsavtal till ITP-P 2000-02-03


  Bransch
  Alliansen bransch Kommunikation

  Ärende
  Ändringar i Postens Pensionsavtal m m

  Parter
  Alliansen branschstyrelse Kommunikation
  Statstjänstemannaförbundet
  Facket för Service och Kommunikation, SEKO
  Sveriges Civilingenjörsförbund
  JUSEK
  Ledarna

  Tid
  2000-01-11, 2000~02-03

  Plats
  ALMEGAs lokaler i Stockhohn

  Närvarande för
  Styrelsen
  Ulf Eklund
  Harriet Lövén (vid prot)
  Ingwar Friman (ordf)
  Håkan Skytt
  Kenneth Engström

  Statstjänstemannaförbundet
  Lars-Evert Persson

  Facket för Service och Kommunikation, SEKO
  Sven-Olof Hellman
  Eva Karlsson Aldvin

  Sveriges Civilingenjörsförbund
  Mikael Rosengren

  JUSEK
  Stefan Grenö

  Ledarna
  Ove Moberg

  Justeringsmän
  Ingwar Friman, Ulf Eklund, Lars-Evert Persson. Sven-Olof Hellman, Mikael Rosengren, Stefan Grenö och Ove Moberg


  --------------------------------


  § 1 Sjukpensionsreglerna i Postens Pensionsavtal
  Sjukpensionsreglerna i avtalet var ursprungligen konstruerade som en s k bruttopension. Dessa ändrades genom överenskommelse 1996-02-02 till en nettopension. Parterna enas nu om att ändra reglerna i i avtalets Punkt 8.2 enligt bilaga 1.


  § 2 105-dagarsregeln avskaffas
  Parterna konstaterar att den sk 105-dagarsregeln medför administrativa nackdelar.
  Parterna enas om att sjukpension enligt pensionsavtalet skall utges först efter 90 dagars sammanhängande sjukfrånvaro. För tid dessförinnan betalar arbetsgivaren sjuklön.

  Pensionsavtalet ändras i enlighet med bilaga 2 . Vidare förutsätts de lokala parterna träffa avtal om ett postcentralt tillägg i avtalet om allmänna anställningsvillkor med innebörd att § 12, mom 5, 2:a stycket .


  § 3 Övergångsregler beträffande sjukpension för arbetstagare som kvarstår i PA -91 T
  Parterna är ense om att i de fall en arbetstagare som kvarstår i PA -91 T, och har sjukbidrag eller förtidspension från försäkringskassan, skall ha rätt till sjukpension enligt de nya reglerna i bilaga 1 i relation till sin arbetsoförmåga om vederbörandes anställning upphör före pensionsåldern.

  Pensionsavtalet ändras i enlighet med bilaga 2 . Vidare förutsätts de lokala parterna träffa avtal om ett postcentralt tillägg i avtalet om allmänna anställningsvillkor med innebörd att § 12, mom 5, 2:a stycket ej skall gälla.


  § 4 Giltighetstid
  De nya reglerna börjar gälla för försäkringsfall som inträffar fr.o.m. 2000-03-01 såvida inte försäkringskassan beviljar sjukbidrag eller förtidspension att börja gälla dessförinnan.

  Vid protokollet

  Harriet Lövén


  -----------------------------------


  Bilaga 1

  Punkt 8.2 Sjukpensionens storlek, samt Punkt 8.3 erhåller följande nya lydelse:

  "Hel sjukpension vid fullständig arbetsoförmåga utges med pensionsmedförande lönen.

  Lön resp lönedelNär sjukpenning utges from 91: a dagNär sjukbidrag eller förtidspension utges samt i övriga fall
  - 7,5 basbelopp0 %21 %
  7,5 - 20 basbelopp1)81 %
  20 - 30 basbelopp1)40,5 %

  1) Samma %-tal varmed sjukpenning utges

  Anmärkning.
  För arbetstagare som inte är inskriven i svensk försäkringskassa och inte uppbär sjuklön skall sjukpensionen vara densamma som om han omfattas av punkt 4.1 i de särskilda bestämmelserna vid utlandstjänstgöring.

  Om arbetsoförmågan inte är fullständig utan partiell utges pensionen i proportion till graden av arbetsoförmåga.

  Sjukpension utges ej under tid som ingår i sjuklöneperioden.


  8.3 Samordning
  Sjukpensionen enligt ovan skall minskas enligt följande:

  a) med sjukpension enligt fribrev

  b) på lönedel intill 7,5 basbelopp med livränta från arbetsskadeförsäkringen (LAF) eller yrkesskadeförsäkringen (YFL) eller på grund av ersättningsplikt som åligger staten."

  Anmärkning
  Vid beräkning av samordningsavdrag enligt b) bortses från vad som föreskrivs om minskning av basbeloppet enligt I kap 6 §, 3 stycket lagen om allmän försäkring.


  ------------------------------------


  Bilaga 2


  Punkt 8.1, Rätt till sjukpension, erhåller följande nya lydelse:

  "Rätt till sjukpension föreligger för arbetstagare när
  - han är arbetsoförmögen till minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall och
  - arbetsoförmågan har förelegat i mer än 90 kalenderdagar följd.

  I de 90 dagarna medräknas inte sjuktid före det att ITP-P-planen har börjat gälla för arbetstagaren.

  Sjukpension utges
  - fr o m den dag under vilken rätten till pension har inträtt enligt ovan,
  - tom den sista dagen i sjukperioden eller tom månaden före den under vilken ålderspension börjar utges".


  ITP-P avtalet


  Med ändringar t.o.m. 2003-01-01 inarbetade i texten.


  PROTOKOLL, 1995-06-01

  Ärende: Pensionsplan för arbetstagare anställda i Posten AB med dotterbolagen Posten Distribution AB, Postgirot Bank AB, Postbolagen AB, Postfastigheter AB samt Posten PIC AB.

  Parter: Posten AB

  Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
  Statstjänstemannaförbundet
  S A C 0 - Posten

  1 - ITP-P
  Parterna träffar avtal om plan, enligt bilaga, för tilläggspension (ITP-P-planen), för anställda i Posten AB med ovan angivna dotterbolag samt de majoritetsägda dotterbolag till Posten AB som kan komma att bildas ur dessa. Planen gäller inte arbetstagare i företagsledande ställning, varvid tillämpningsområdet anses motsvara det för Postens Bolagsavtal gällande.


  2 - Indexering och fribrev
  Lönefribrev, fribrev och utgående pensioner skall indexeras. Avtalsparterna fastställer årligen det index som skall tillämpas. Vägledande härvid skall vara den indexering som sker inom ITP-området i övrigt.


  3 - Övergångsregler PA-91
  Anställda som den 1 juli 1995 är sjuka fortsätter att omfattas av reglerna i PA-91, så länge arbetsoförmågan kvarstår.

  Motsvarande gäller för anställda som den 1 juli 1995 är delpensionärer.

  Parterna är ense om att övergången från PA-91 till ITP-P- planen per 1995-07-01 inte skall medföra att tjänstetidsfaktorn försämras.

  Pensionsfall som inträffar under perioden 1995-07-01 - - 1995-12-31 regleras enligt nuvarande pensionsavtal (Tillämpningsavtal till PA-91). Från och med 1996-01-01 beräknas den pensionsmedförande lönen enligt reglerna i punkt 3.1 i bifogade ITP-P-plan.

  Arbetstagare, som enligt nu gällande tillämpningsavtal till PA-91, omfattas av övergångsreglerna beträffande pensionsålder, behåller denna rätt. Dock gäller att den pensionsmedförande lönen beräknas enligt ITP-P-planen, punkten 3. Om övergångsreglerna till PA-91 skulle ändras, är parterna ense om att uppta överläggning i syfte att genomföra motsvarande förändring.

  Så länge behov föreligger kan skälighetsfrågor för den s k särskilda nämnden enligt PA-91 prövas i Kollektivavtalsnämnden i ITP-P-planen.

  Pensionsförmånema får inte överstiga utrymmet för avdragsrätt för allmän pension enligt kommunalskattelagens huvudregel. Total ålderspension före 65 år får sålunda inte komma att överstiga nedanstående procenttal:

  Del av pensionsunderlagÅlderspension i % av pensionsgrundande tid
  - 7,5 basbelopp75
  7,5 - 20 basbelopp70
  20 - 30 basbelopp40


  4 - Hälsoprövning
  För anslutning till ITP-P-planen krävs att den anställde är fullt arbetsför.
  Vid tolkning av kravet på full arbetsförhet tillämpas den praxis som gäller inom ITP-området.


  5 - Förtida och uppskjutes uttag
  Vid förtida eller uppskjutes uttag beräknas förmånerna inbegripet livräntan utifrån det uppsamlade pensionskapitalet enligt de försäkfingstekniska grunder som tillämpas.


  6 - Pensionsbesked
  Alla anställda erhåller så snart detta bedöms möjligt minst en gång per år ett pensionsbesked som visar på ITP-P-pension och samordnade förmåner. I pensionsbeskedet finns även information om pension i form av AFP och ATP.


  7 - Kostnader
  Premiesättning utgår från de av Finansinspektionen stadfästa grunderna för ifrågavarande typ av försäkring.


  8 - ITPK-P
  Parterna är ense om att undersöka möjligheterna att teckna IT'PK-P i FSO.


  9 - Avgång med pensionsrätt enligt statliga trygghetsavtalet
  Under den tid som statliga trygghetsavtalet (TA) är giltigt inom avtalsornrådet gäller följande:

  • Om pensionsrätten grundas på TA ska tjänstetidsfaktom beräknas med pensionsåldern 65 år.
  • Arbetstagare som avgått med pensionsersättning enligt 14 eller 15 §§ TA och som i följd härav får lägre ATP på grund av bortfall av ATP-år erhåller kompensation härför. ATPkompensationen beräknas med 1/30 av hel ATP-kompensation för varje bortfallande poängår.


  10 - Arbetstagare i utlandstjänstgöring
  Parterna avser att ingå "Avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring" att gälla för utlandstjänstgörande arbetstagare.


  11 - Pensionsdelegation
  Parterna inrättar en pensionsdelegation som sammanträder minst två gånger per år tillsammans med försäkringsgivaren. Delegationen ska behandla frågor som rör förvaltning och administration av ITP-P-planen. Varje part utser en (1) ledamot.


  12 - Förändring av lagstiftning, avtal mm
  Vid förändringar i allmän pension är parterna ense om att uppta överläggningar i syfte att anpassa ITP-P-planen härtill.

  När ny övergripande tjänstepensionsplan eller ny ITP-plan föreligger inom näringslivet ska förhandlingar upptas med inriktningen att denna ska bli giltig inom avtalsområdet.

  Vidare är parterna ense om att under hösten 1996 uppta överläggning om punkten 3.3 i ITP-P-planen grundad på tillämpning inom avtalsområdet.


  13 - Partsavsikt
  Parterna förutsätter att bilagda ITP-P-plan med protokoll antas av parterna inom berörd bransch i Alliansen när medlemsskap erhållits.


  14 - Undantag
  Arbetsgivaren har rätt att efter överenskommelse med enskild arbetstagare undanta denne från planen om särskilda skäl föreligger.


  15 - Upphandling
  Parterna konstaterar att Posten avser att upphandla administration mm av bifogade plan, varvid avses att tills vidare skuldföra utfåstelsema avseende ålderspensioner.

  Behov av medel för gemensamma och partsvisa informations- och utbildningsinsatser överenskoms mellan parterna i samband med upphandlingsprocessen.


  Justeras:
  Posten AB

  Facket för Service och Kommunikation
  Statstjänstemannaförbundet
  SACO-Posten


  -----------------------------------------


  Bilaga 1

  Bilaga till förhandlingsprotokoll 1995-06-01

  ITP-P - avtal om plan för tilläggspension för arbetstagare anställda i Posten AB med dotterbolagen Posten Distribution AB, Postgirot Bank AB, Postbolagen AB, Postfastigheter AB samt Posten PIC AB

  Parter: Posten AB

  Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
  Statstjänstemannaförbundet
  SACO - Posten


  1 - Förmåner m m

  1.1 Förmåner

  • ålderspension - se punkt 5
  • ITPK-P - se punkt 6
  • delpension - se punkt 7
  • sjukpension - se punkt 8
  • familjepension - se punkt 9

  Gemensamma bestämmelser för pensionsförrnånema finns i punkterna 2 - 4 och 10 - 15. Härutöver gäller försäkringsgivarens försäkringsvillkor i tillämpliga delar.


  1.2 Finansiering

  Pensionsförmånema skall finansieras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren avgör om han skall trygga pensionsförmånema genom att teckna pensionsförsäkring eller i fråga om ålderspension eller ålders- och familjepension genom kontoavsättning i kombination med kreditförsäkring eller genom avsättning till pensionsstiftelse.

  Om arbetsgivare väljer att trygga pensionsförmåner genom kontoavsättning eller avsättning till pensionsstiftelse skall fribrev och utgående förmåner värderas enligt samma normer som tillämpas av forsäk:ringsgivaren för de förmåner, vilka är tryggade genom pensionsförsäkring.


  1.3 Uppsägning avförsäkringsavtal.

  Försäkringsavtal kan inte av någon part sägas upp så länge arbetsgivaren beträffande någon kategori av anställda är bunden av sådant kollektivavtal som medför att anställd kan omfattas av ipunkt 13 angiven garanti.

  I de fall föregående stycke ej är tillämpligt kan försäkringsavtal bringas att upphöra enligt följande:

  Försäkringsavtal träder ur kraft tidigast vid utgången av månaden närmast efter den månad arbetsgivaren eller försäkringsgivaren verkställt uppsägning. Försäkringsgivaren äger i fall där arbetsgivaren inte erlagt hela den till betalning förfallna premien i rätt tid rätt att säga upp avtalet.


  Planens omfattning

  2.1 Anslutningsåldrar

  Planen gäller fr o m månaden efter den under vilken arbetstagaren har fyllt

  • 18 år i vad den avser sjukpension och delpension,
  • 28 år därutöver i vad den avser ålderspension, ITPK-P-pension och familjepension.

  Vid vikariat, visstidsanställning m m och deltidsanställning gäller dessutom följande.


  2.2 Vikariat, visstidsanställning m m

  För arbetstagare som uttryckligen har anställts

  • för vikariat, eller
  • som praktikant, eller
  • i övrigt för viss tid eller för visst arbete gäller planen efter det att anställningen har varat i tre hela kalendermånader i följd.

  Om anställningen fortsätter efter nämnda period inräknas de tre månaderna i den pensionsgrundande tjänstetiden. Arbetsgivaren skall då betala pensionsavgift eller i förekommande fall göra avsättning för tremånadersperioden.


  2.3 Deltidsanställning

  För deltidsanställd arbetstagare gäller planen endast om arbetstagaren har en ordinarie arbetstid som uppgår till minst 20 % av heltidstjänstgöring.


  2.4 36-månadersregeln

  Planen gäller ej om det för arbetstagaren återstår mindre än 36 hela kalendermånader till ordinarie pensionsålder och han inte tidigare har intjänat pension enligt planen.

  Planen gäller inte heller om arbetstagaren visserligen tidigare har intjänat pension enligt planen men den pensionsgrundande tjänstetiden tillsammans med den nu återstående tiden till ordinarie pensionsåldern är mindre än 36 hela kalendermånader.

  Om den tidigare pensionsrätten har intjänats enligt en annan pensionsplan än ITP-P-planen skall tiden värderas enligt bestämmelserna i punkt 4, varefter föregående stycke tillämpas.

  Planen gäller ej heller om arbetstagaren vid 62 års ålder eller senare har avgått med pension och därefter tar ny anställning.


  2.5 Uppnådd pensionsålder.

  Om arbetstagaren kvarstår i tjänst efter det att han uppnått den pensionsålder som enligt punkt 5.1 gäller for honom, gäller planen inte under anställningstid efter pensionsåldern.

  2.6 Hälsoprövning

  Om arbetstagarens hälsotillstånd vid den tidpunkt då planen enligt ovan eljest skulle ha blivit gällande för honom är sådant att han enligt försäkringsgivarens hälsoprövningsregler inte kan försäkras, gäller planen först fr o m den tidpunkt då han återinträder i för honom full tjänstgöring.


  2.7 Utlandstjänstgöring

  IT'P-P-planen gäller även för arbetstagare i utlandstjänstgöring.

  För sådan arbetstagare gäller särskilda bestämmelser enligt bilaga 1 till planen.


  3 Pensionsmedförande lön

  Pensionsförmånema enligt punkterna 5-9 beräknas med utgångspunkt från en pensionsmedförande lön. Denna bestäms på följande sätt:


  3.1 Löneslag

  I den pensionsmedförande lönen skall ingå

  • den aktuella fasta lönen inklusive fasta tillägg,
  • naturaförmåner i form av kost eller bostad, värderade enligt källskattetabellen,
  • under närmast föregående kalenderår utbetalda övriga kontanta avlöningsförmåner, dock ej övertidsersättning, kostnadsersättningar (skattepliktiga eller icke skattepliktiga) och andra naturaförmåner.
  • provision, tantiem enligt nedan

  Provision, tantiem etc

  Om arbetstagaren är avlönad helt med provision, tantiem, produktionspremie eller liknande rörliga lönedelar utgörs den pensionsmedförande lönen av den genomsnittliga inkomsten under de närmast föregående 3 åren.

  Om arbetstagaren är avlönad dels med fast lön, dels med provision, tantiem etc enligt föregående stycke utgörs den pensionsmedförande lönen av

  • - den aktuella fasta lönen och
  • - den genomsnittliga inkomsten av provision etc under de närmast föregående 3 åren.

  Om arbetsgivaren och arbetstagaren har överenskommit om en förskjutning av förhållandet mellan den fasta lönen och provisionen etc gäller följande:

  Vid genomsnittsberäkningen enligt föregående stycke skall provisionen etc för tiden för omläggningen först omräknas med utgångspunkt från den överenskomna förskjutningen.

  Om en genomsnittsberäkning enligt ovan inte kan göras, t ex därför att arbetstagarens anställning inte har omfattat de närmast föregående 3 åren, skall arbetsgivaren bestämma den pensionsmedförande lönens storlek.

  Om arbetstagaren har garanterad provision eller liknande inkomstgaranti får den pensionsmedförande lönen inte understiga den aktuella garantin.


  3.2 Retroaktiva lönehöjningar

  Om arbetstagaren har slutat sin anställning per företagets ordinarie lönerevisionsdatum eller senare och därefter får löneförhöjning med retroaktiv verkan för den förflutna tiden är denna lönehöjning inte pensionsmedförande såvida inte anställningen har upphört på grund av att arbetstagaren har pensionerats eller har avlidit.


  3.3 Pensionsmedförande lön i de fall mindre än 5 år återstår till pensionsåldern

  Lönehöjning för arbetstagare för vilken mindre än 60 månader återstår till pensionsåldern räknas som pensionsmedförande lönehöjning högst upp till det belopp som motsvarar 1,5 x summan av generell lönehöjning och procentuellt bestämda potter enligt vad som fastställs för ITP-planen.

  När arbetstagaren för vilken mindre än 60 månader återstår till pensionsåldern får lönehöjning gäller dessutom följande vid fastställande av arbetstagarens pensionsmedförande lön:

  • den del av höjningen som motsvarar stegringen av nettoprisindex under perioden augusti två år före - augusti året före lönehöjningen medräknas i den pensionsmedförande lönen; om för ITP-planen fastställs annat tal än stegringen av angivet nettoprisindex, ska det talet istället tillämpas.
  • återstoden av höjningen medräknas i den pensionsmedförande lönen med lika många 60-delar som antalet återstående månader till pensionsåldern.


  3.4 Pensionsmedförande lön vid delpension

  För delpensionsförmåner gäller "Försäkringsvillkor för försäkring om delpensionsförmåner", enligt bilaga 2 till planen.


  3.5 Högsta pensionsmedförande lön

  Den pensionsmedförande lönen, beräknad enligt punkterna 3.1-3.3, begränsas till 30 x basbeloppet.


  3.6 Basbeloppet i ITP-P-planen

  Med basbeloppet i ITP-P-planen ska avses inkomstbasbeloppet för varje år, fastställt enligt 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension förutom i:

  a) punkt 5:3 sista stycket b) punkt 8:2: där lönegränsen anges till 7.5 basbelopp, när sjukpenning enligt AFL utges c) punkt 8:3 sista stycket d) bilaga 1, särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring, punkt 4.

  Med basbeloppen avses i dessa fyra punkter istället prisbasbeloppet enligt 1 kap 6§ andra stycket lagen om allmän försäkring (AFL).

  I försäkringsvillkoren för ITPK-P familjeskydd avses det förhöjda prisbasbeloppet.


  4 Pensionsgrundande tjänstetid

  4.1 Huvudregler

  Pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas arbetstagaren under tid då ITP-P-planen gäller för honom: dock tidigast fr o m månaden efter den under vilken han fyller 28 år.

  Hel pension enligt punkterna 5 och 9 utges om arbetstagaren fram till pensionsåldern kan beräknas få en pensionsgrundande tjänstetid om 360 månader.

  Om den beräknade tiden är kortare än 360 månader minskas pensionen med 1/360 för varje felande månad.

  Som pensionsgrundande tjänstetid räknas även följande typer av tjänstledighet för arbetstagare som har fyllt 28 år:

  • sjukdom, oavsett om sjukpension utges eller ej,
  • militär repetitionsutbildning
  • tid varunder föräldrapenning utgår till arbetstagaren enligt lag om allmän försäkring.


  4.2 Tidigare anställning

  Om arbetstagaren har intjänat ålderspension och - i förekommande fall - familjepension i en tidigare anställning, i vilken ITP-P-planen har tillämpats, gäller följande:

  • - den pensionsgrundande tjänstetiden i den tidigare anställningen skall räknas som pensionsgrundande tjänstetid i den nuvarande anställningen
  • - den pensionsrätt som arbetstagaren har intjänat i den tidigare anställningen skall inräknas i den pensionsrätt som han intjänar i den nuvarande anställningen.

  Om arbetstagaren omfattas av altemativreglerna i punkterna 5.2.2. och 9.3 i den tidigare anställningen men ej i den nuvarande gäller följande:

  • tjänstetid motsvarande den tid under vilken alternativreglema tillämpats skall ej räknas som pensionsgrundande tjänstetid för ålderspension på lönedelar över 7,5 basbelopp respektive för familjepension i den nuvarande anställningen.
  • den pensionsrätt som intjänats under tid när altemativreglema tillämpats inräknas ej i den pensionsrätt som arbetstagaren intjänar i den nuvarande anställningen.

  Om en annan pensionsplan än ITP-P-planen har tillämpats i den tidigare anställningen och denna plan är likvärdig med ITP-P-planen gäller motsvarande. Om den andra pensionsplanen emellertid skiljer sig i väsentliga delar från ITP-P-planen skall tjänstetiden i den förra anställningen omräknas med hänsyn till skillnaderna.

  Om arbetstagaren i tidigare anställning som arbetare förvärvat rätt till minst 3 STP-år får samtliga dessa tillgodoräknas i den pensionsgrundande tjänstetiden.


  5 Ålderspension

  5.1 Rätt till ålderspension

  Rätt till ålderspension föreligger för arbetstagaren när han uppnår pensionsåldern.

  Pensionsåldern är 65 år, såvida inte lägre pensionsålder redan har överenskommits mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

  Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att ändra pensionsåldern till lägre pensionsålder.

  Pensionsåldern uppnås vid ingången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 65 år och ålderspensionen utges fr o m samma månad t o m den månad under vilken han avlider.

  Om pensionsåldern är lägre än 65 år uppnår arbetstagaren pensionsåldern vid utgången av den månad under vilken arbetstagarens ålder sammanfaller med pensionsåldern och ålderspensionen utges fr o m följande månad t o m den månad under vilken han avlider.


  5.2 Ålderspensionens storlek

  5.2.1 Huvudregel

  Hel ålderspension (=ålderspension vid full pensionsgrundande tjänstetid) utges med följande procenttal av den pensionsmedförande lönen:

  Lön respektive lönedel		Alderspension
  - 7,5 basbelopp			10%
  7,5 - 20 basbelopp		65%
  20 - 30 basbelopp		32,5%

  Om den pensionsgrundande tjänstetiden inte är full reduceras pensionen enligt bestämmelsema i punkt 4. 1.

  Lägre pensionsålder än 65 år kan överenskommas mellan arbetsgivare och arbetstagare i enskilda fall.

  Ålderspension före 65 år beräknas enligt nedanstående tabell.

  Del av pensionsunderlag	Ålderspension i procent
  i antal basbelopp
  - I basbelopp			101,%
  I - 20 basbelopp		65,%
  20 - 30 basbelopp		32,5%

  För pensionsunderlag intill 7.5 basbelopp får ålderspensionen inte överstiga 75 % av underlaget

  Tjänstetidsfaktom för pension såväl före som efter 65 år beräknas enligt reglerna i punkt 4.1 i ITP-P-planen intill den överenskomna pensionsåldern.

  Avgifter för ITPK-P-pension enligt punkt 6.2 i ITP-P-planen tillgodoräknas intill 65 års ålder.


  5.2.2 Alternativregel

  För arbetstagare med pensionsmedförande lön överstigande 10 basbelopp kan arbetsgivaren och arbetstagaren träffa överenskommelse om att i stället för huvudregeln tillämpa annan pensionslösning avseende lönedelar mellan 7,5 och 30 basbelopp. Sådan överenskommelse får endast gälla pensionsändamål och kan avse såväl ålders- som efterlevandepension.

  Pensionsförmånema får inte överstiga vad som ryms inom kommunalskattelagens huvudregel för avdragsrätt för allmän pensionsplan. Det innebär att total livsvarig ålderspension enligt detta avtal vid full intjänandetid inte får avses komma att överstiga följande procenttal av den pensionsmedförande lönen.

  Lön respektive lönedel	Ålderspension
  
  - 7,5 basbelopp			15%
  7,5 - 20 basbelopp		70%
  20 - 30 basbelopp		40%

  Vid tillämpning av den alternativa pensionslösningen får totalkostnaden - med hänsyn till Vid tillämpning ärnpade försäkiringstekniska grunder - under intjänandetiden inte beräknas överstiga totalkostnaden för förmånerna enligt planens huvudregel.

  Om arbetsgivaren står i begrepp att träffa överenskommelse med en arbetstagare om pensionslösning enligt altemativregeln skall arbetsgivaren underrätta berörd lokal arbetstagarpart vid företaget innan överenskommelse träffas. Skyldighet att lämna underrättelse föreligger inte i det fall arbetstagaren uppger att han inte är medlem i organisation som är part i detta avtal.

  När överenskommelse träffats om att tillämpa alternativregeln för viss arbetstagare skall denna regel tillämpas så länge anställningen hos arbetsgivaren består.


  5.3 Samordning

  Alderspensionen före 65 år enligt ovan på lönedel intill 7,5 basbelopp skall minskas med

  • sjukpenning från den allmänna försäkringen eller yrkesskadeförswingen om arbetstagaren uppbär sjukpension enligt punkt 8 när han uppnår pensionsåldern - se dock sista stycket under denna punkt,
  • aktivitetsbidrag eller sjukersättning från den allmänna försäkringen,
  • livränta från yrkesskadeförsäkringen eller på grund av ersättningsplikt som åligger staten.

  Om ålderspensionen är reducerad på grund av att arbetstagaren inte har full pensionsgrundande tjänstetid skall avdragen i föregående stycke reduceras i motsvarande mån innan samordning sker.

  Under den tid då arbetstagaren får sjukpenning gäller vidare följande:

  Ålderspension skall vid full pensionsgrundande tjänstetid och fullständig arbetsoförinåga alltid utges med 5% av arbetstagarens pensionsrnedförande lön intill 7,5 basbelopp. Om pensionen är reducerad på grund av att arbetstagaren inte har full pensionsgrundande tjänstetid eller om halv sjukpenning utges skall procenttalet 5 reduceras i motsvarande mån.

  6 ITPK-P

  6.1 Rätt till ITPK-P

  ITPK-P innefattar för arbetstagaren

  • a) rätt till en särskild kompletteringspension, samt kompletterande farniljeskydd om ett basbelopp i 5 år (ITPK-P)

   Anmärkning
   För det kompletterande familjeskyddet gäller i tillämpliga delar "Försäkringsvillkor för ITPK - Familjeskydd" enligt överenskommelse mellan SAF och PTK.

  • b) rätt att vid avgång med pension före ordinarie pensionsålder dock tidigast vid 62 års ålder fortsätta att intjäna pensionsrätt vad beträffar ålderspension enligt punkt 5, familjepension enligt punkt 9 samt ITPK-P-pension enligt a) fram till den ordinarie pensionsåldern. Intjänandet baseras på de avgifter som gällde för dessa förmåner vid avgången.


  6.2 ITPK-P-pensionens utformning

  Arbetstagaren tillgodoräknas fortlöpande en avgift, vars storlek är beroende av arbetstagarens födelsetidpunkt och pensionsmedförande lön på sätt som framgår av bilaga 3 till planen.

  Arbetstagaren kan välja att utöka det kompletterande familjeskyddet till 2 basbelopp per år i utbyte mot en reducerad kompletterande ålderspension eller att avstå från det kompletterande familjeskyddet och i stället få en utökad kompletterande ålderspension.

  Arbetstagaren kan också välja egenpension i form av gruppension med eller utan återbetalningsskydd.

  Arbetstagaren kan komplettera gruppension med egenbetalda premier enligt respektive försälcringsbolags bestämmelser.

  Överenskommelse att tillämpa altemativreglema i punkterna 5.2.2 och 9.3 medför att ITPK-P-pensionens avgift får användas för annan pensionslösning.


  6.3 Fortsatt intjänande av pensionsrätt

  För det fortsatta intjänandet av pensionsrätt efter pensionsavgång enligt punkt 6. I b) gäller att arbetstagaren skall säga upp sin anställning i enlighet med bestämmelserna rörande uppsägning i gällande avtal om allmänna anställningsvillkor. För fortsatt intjänande av pensionsrätt kräves däremot ej att någon ålderspension enligt punkt 5 börjar utgå omedelbart efter pensionsavgången.

  7   Delpension

  För delpensionsförmåner enligt ITP-P-planen gäller "Försäkringsvillkor för försäkring om delpensionsfönnåner" enligt bilaga 2 till planen.


  8     Sjukpension

  8.1   Rätt till sjukpension

  Rätt till sjukpension föreligger för arbetstagare när

  • han är arbetsoförmögen till minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall och
  • arbetsoförmågan har förelegat i mer än 90 kalenderdagar följd.

  I de 90 dagarna medräknas inte sjuktid före det att ITP-planen har börjat gälla för arbetstagaren.

  Sjukpension utges

  • fr o m den dag under vilken rätten till pension har inträtt enligt ovan,
  • t o m den sista dagen i sjukperioden eller t o m månaden före den under vilken ålderspension börjar utges.


  8.2   Sjukpensionens storlek

  Hel sjukpension utges vid fullständig arbetsoförmåga med följande procenttal av den pensionsmedförande lönen:

  Lön resp lönedelSjukpension
  När sjukpenningen utges fr.o.m. 91:a dagenNär sjukbidrag eller förtidspension utges samt i övriga fall
  %%
  - 7,5 basbelopp021
  7,5 - 20 basbelopp1)81
  20 - 30 basbelopp1)40,5

  1) Samma %-tal varmed sjukpenning utges

  Anmärkning:
  För arbetstagare som inte är inskriven i svensk försäkringskassa och inte upppbär sjuklön skall sjukpensionen vara densamma som om han omfattas av punkt 4.1 i de särskilda bestämmelserna vid utlandstjänstgöring.

  Om arbetsoförmågan inte är fullständig utan partiell utges pensionen i proportion till graden av arbetsoförmåga.

  Sjukpension utges ej under tid som ingår i sjuklöneperioden.


  8.3 Samordning

  Sjukpensionen enligt ovan skall minskas enligt följande:

  a) med sjukpension enligt fribrev
  b) på lönedel intill 7,5 basbelopp med livränta från arbetsskadeförsäkringen (LAF) eller yrkesskadeförsäkringen (YLF) eller på grund av ersättningsplikt som åligger staten.

  Anmärkning Vid beräkning av samordningsavdrag enligt b) bortses från vad som föreskrivs om minskning av basbeloppet enligt I kap 6 §, 3 stycket lagen om allmän försäkring.


  9     Familjepension

  9.1 Rätt till familjepension

  Rätt till familjepension föreligger för arbetstagarens make och barn när arbetstagaren avlider. Rätten består även efter det att arbetstagaren har uppnått pensionsåldern.

  Adoption grundlägger ej pensionsrätt för barn och giftermål ej rätt till familjepension för änka om adoptionen eller giftermålet äger rum

  • efter det att arbetstagaren har fyllt 60 år, eller
  • när arbetstagarens arbetsoförmåga var varaktigt nedsatt med minst 50%, eller
  • när arbetstagaren led av sjukdom som inom 6 månader efter adoptionen eller giftermålet ledde till arbetstagarens död.

  Familjepension utges fr o m månaden efter den under vilken arbetstagaren har avlidit och

  • för make: t o m den månad under vilken maken avlider
  • för barn: t o m den månad under vilken barnet fyller 20 år eller dessförinnan avlider. Om emellertid barnet när det fyller 20 år är fullständigt och varaktigt arbetsoförmöget har barnet rätt till familjepension så länge detta förhållande består.


  9.2 Familjepensionens storlek

  Hel familjepension (= familjepension vid full pensionsgrundande tjänstetid) utges med ett belopp som bestäms för varje kalendermånad med utgångspunkt från

  • ett grundbelopp enligt följande, och
  • antalet förmånstagare vid månadens ingång enligt följande.

  Grundbeloppet utgörs av följande procenttal av den pensionsmedförande lönen:

  Lönedel		Grundbelopp
  
  7,5 - 20 basbelopp	32,5%
  20 - 30 basbelopp	16,25%

  Familjepension utges med nedan angivna procenttal av grundbeloppet: Förmånstagare Familjepension i % av grundbeloppet Efterlevande make utan barn 100 och 1 barn 130 och 2 barn 150 och fler än 2 barn 150+ + för varje barn utöver 2 10

  Enbart barn:
  

  1 barn 75 2 barn 110 3 barn 135 4 barn 150 fler än 4 barn 150+ + för varje barn utöver 4 10

  Om den pensionsgrundande tjänstetiden inte är full reduceras pensionen enligt bestärnmelserna i punkt 4.


  9.3 Alternativregel

  För arbetstagaren med pensionsmedförande lön överstigande 10 basbelopp kan arbetsgivaren och arbetstagaren träffa överenskommelse om att i stället för huvudregeln tillämpa annan pensionslösning avseende lönedelar mellan 7,5 och 30 basbelopp. För sådan överenskonunelse gäller i tillämpliga delar vad som sägs i punkt 5.2.2.


  10     Fribrev

  Om arbetstagaren slutar sin anställning efter den månad under vilken han fyller 28 år men före pensionsåldern har han rätt till fribrev på den intjänade pensionsrätten för ålderspension, IT'PK-P-pension och - i förekommande fall - familjepension.

  Om arbetsgivaren tryggar ålderspension och - i förekommande fall - familjepension genom kontoavsättning eller avsättning till pensionsstiftelse skall fribrev beräknas på samma sätt som försäkringsgivaren beräknar fribrev.

  Anmärkning
  Delpension samt sjukpension är ej fribrevsbildande.


  11     Förtida och uppskjutet uttag

  Arbetstagare som lämnar sin anställning har rätt att ta ut ålderspension i förtid, dock tidigast från 55 års ålder. Därvid omräknas pensionen varvid skall eftersträvas att ålderspension enligt punkt 5 jämte AFP, ATP och eventuell annan tjänstepension blir konstant under återstående livstid.

  Arbetstagaren har vidare rätt att uppskjuta uttaget av ålderspensionen enligt punkt 5 och/eller ITPK-P-pension, dock längst t o m månaden före den under vilken har fyller 70 år. Härvid skall pensionen omräknas.

  Omräkningama av ålderspension skall ske med tillämpning av antagandena i försälaingsgivarens försäkringstekniska grunder.


  12     Pensionsbesked

  Arbetsgivaren skall årligen överlämna pensionsbesked till de arbetstagare som omfattas av planen.


  13     Garantibestämmelse

  13.1

  Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-P-planen men sedan försummat detta, lämnas likväl ersättning i samma utsträckning som om försäkringsavtal träffats enligt villkoren i denna plan till den som arbetar inom det sakliga tillämpningsområdet för sådant av arbetsgivaren träffat kollektivavtal som anges i 13.2 nedan.

  Denna garanti omfattar ej

  • annan ordinarie pensionsålder än 65 år om utfästelse härom skett på annat sätt än i kollektivavtal
  • lönehöjning under de senaste 24 månaderna "före garantifallet" till den del den överstiger det tal som parterna enligt punkt 3.3 fastställt för respektive år
  • annan pensionsgrundande tjänstetid i anställningen än sådan som anges i punkt 4
  • ålderspension på lönedelar över 7,5 basbelopp eller familjepension eller överenskommelse om annan pensionslösning om överenskommelse träffats om att tillämpa altemativreglema enligt punkt 5.2 och punkt 9.3

  Om arbetsgivare inte fullgör betalningsskyldighet för överenskonunen alternativ pensionslösning enligt punkt 5.2 och punkt 9.3 gäller garantin enligt huvudregeln om arbetstagaren påkallar detta, dock högst ett år tillbaka.


  13.2

  Ovan upptagna garantiregel gäller för kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för arbetstagare vari upptagits bestämmelse om ITP-P-planen.

  Garantiregeln gäller även för sådan arbetstagare "i utlandstjänstgöring" om arbetsgivaren för sin verksamhet i Sverige är bunden av sådant kollektivavtal för arbetstagaren som sägs i föregående stycke.


  14     Tolkning, tvister m m

  14.1 Kollektivavtalsnämnd

  Nämnden (ITP-P-nämnden) ska svara för tolkning av de överenskommelser parterna träffat rörande ITP-P-planen. Nämnden ska i övrigt fungera rådgivande till försäkringsgivaren.

  Nämnden består av 3 ledamöter för arbetsgivaren och I ledamot för vardera arbetstagarparten. Beslut i nämnden ska vara enhälligt.


  14.2 Tvister

  Tvist om frågor i kollektivavtal om ITP-P-planen eller fråga som rör särskild utfästelse av arbetsgivaren inom ramen för IT'P-P-planen skall handläggas enligt gällande förhandlingsordning..

  Tvist skall dock i sista hand lösas med bindande verkan av en särskild skiljenämnd (Pensionsskiljenämnden).

  Pensionsskiljenämnden består av 3 ledamöter utsedda av arbetsgivarparten och 3 ledamöter utsedda av arbetstagarparterna samt 3 personliga suppleanter utsedda av vardera part. De så utsedda ledamöterna utser gemensamt opartisk ordförande.

  Uppkommer tvist om tolkning och tillämpning av försäkringsavtal, försäkringsvillkor eller andra bestämmelser rörande ITP-P-planen har part i tvisten alltid rätt att hänskjuta denna till bindande avgörande av den ovan nämnda skiljenän-inden.

  Skiljedom skall vara meddelad inom ett år räknat från dag då skiljeförfarande påkallats, såvida inte parterna i tvisten enas om annan tidsfrist.

  Innan tvist upptas till avgörande i skiljenämnd skall ärendet ha behandlats i berörd nämnd enligt 14.1


  14.3 Försummelse

  Underlåter arbetsgivare, som enligt kollektivavtal är förpliktigad därtill, att ansluta sig till ITP-P-planen gäller följande; Pensionsskiljenämnden äger - om samtliga ledamöter i den är ense - vid vite av belopp som nämnden bestämmer förelägga arbetsgivaren att inom av nämnden angiven tid fullgöra sin skyldighet enligt avtalet.

  Fråga om utdömande av förfallet vite skall prövas av skiljenämnd enligt lagen om skiljeman. Arbetsgivar- och arbetstagarparten utser var sin skiljeman, vilken ej får vara medlem i pensionsskiljenämnden. De två sålunda valda utser en tredje skiljeman.

  Vite som utdöms skall tillfalla berörd försäkringsgivare, som disponerar över detta enligt särskilt förvaltningsuppdrag.


  14.4 Fredsplikt.

  Hos arbetsgivare där ITP-P-avtalet gäller föreligger fredsplikt beträffande samtliga pensionsfrågor.


  15     Giltighetstid

  Parterna är överens om att denna överenskommelse gäller från och med 1 juli 1995 till och med 31 december 1996. Överenskommelsen förlängs därefter med ett år i sänder om den inte sagts upp senast 3 månader före giltighetstidens utgång.


  Justeras:
  Posten AB

  Facket för Service och Kommunikation SEKO
  Statstjänstemannaförbundet
  SACO-Posten  --------------------------------


  Bilaga 1

  Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring

  1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-P-planen för tjänstemän som anges i punkt 2.7.

  2. Samordning sker i fråga om ersättning som den anställde kan erhålla från annan av arbetsgivaren betald försäkring, annan förmån som arbetsgivaren utger, svensk eller utländsk socialförsäkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt utländska skadeståndsrättsliga regler samt ersättningar genom liknande förutnämnda förmåner.

  3. Arbetstagare för vilken arbetsgivaren inte betalar avgift för svensk ATP omfattas av ett särskilt försäkringsskydd. Detta omfattar rätt till ersättning för bortfall på grund av utlandstjänstgöringen av ålderspension, förtidspension eller familjepension i ATP.

  3.1 Som s k förmånstid för detta försäkringsskydd räknas tid under utlandstjänstgöring då ATP ej intjänas.

  3.2 Som s k garantitid i detta försäkringsskydd räknas tid efter det att förmånstiden upphört och så länge förmånsberättigad finns.

  3.3 Om arbetstagaren på grund av utlandstjänstgöringen under fönnånstiden förlorar poänggivande år i svensk ATP, och ATP därigenom reduceras, utges kompensation härför. Med poänggivande år avses även år för vilka antagandepoäng skulle ha kunnat beräknas. Kompensationen utgör för varje sådant förlorat år i ålderspension och sjukpension 1,8% och i familjepension 0,7% av den pensionsmedförande lönen eller, om pensionsfallet inträffar efter fönnånstidens slut, den under förmånstiden sista gällande pensionsmedförande lönen.

  Vid beräkningen av kompensationen begränsas den pensionsmedförande lönen till 7,5 basbelopp. Om pensionsfallet inträffar under förmånstiden avses det vid pensionsfallet gällande basbeloppet. Om pensionsfallet inträffar under garantitiden avses det vid förmånstidens slut gällande basbeloppet.

  3.4 Vid pensionsfall som inträffar under garantitiden förhöjs den pension som utgör ATP-kompensation med san-una procenttal som ålderspension inom ITP-P-planen stigit från förmånstidens slut intill tidpunkten för pensionsfallet.

  3. 5 Under tid då arbetstagaren intjänar pension enligt denna punkt betalas särskild premie för försäkring avseende ITP-P-planen.

  4. Beträffande sjukpensionens storlek enligt punkt 8.2 i ITP-P-planen gäller följande tillägg: För utlandstjänstgörande arbetstagare som inte är insicriven i svensk försäkringskassa och inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren är sjukpensionen, för lönedelar under 7,5 basbelopp 90 procent av den pensionsmedförande lönen under längst 90 kalenderdagar, 80 procent mellan dag 91 och 365 och för tid därefter 70 procent. Om arbetstagaren skulle ha varit berättigad till sjukbidrag eller förtidspension enligt bestämmelserna i lagen om allmän försäkring, om han varit inslcriven i svensk försäkringskassa, skall sjukpensionen vara 80 procent.

  5. Utlandstjänstgörande arbetstagare som efter återkomsten till Sverige inte erhåller anställning och därigenom ej heller får rätt till sjukpenning enligt AFL har rätt till sjukpension enligt ITP-P-planen, punkt 8.1, utan iakttagande av den eljest gällande karenstiden 90 kalenderdagar. Utbetalning av pension kan även avse kortare tid än en kalendermånad.

  6. Garanti gäller för bortfall av utländsk pension med vilken samordning skett enligt punkt 2. En förutsättning är dock att bortfallet per månad motsvarar minst 0,4% av basbeloppet. Den försäkrade skall anmäla och kunna styrka bortfallet av pensionsförmån. Vidare sträcker sig garantin för eventuellt bortfall endast till det högsta belopp som skulle utgått enligt ITP-P-planen om samordning inte skett.

  7. Om försäkringsgivare så påfordran är den anställde skyldig att vid sjukdom återvända till Sverige.

  8. Som grund för bestämmande av pensionsmedförande lön för utlandsanställda skall sådana lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet inte ingå, dvs den s k försäkringslönen enligt AFL tillämpas.  ----------------------------------------------


  Bilaga 2.

  Försäkringsvillkor för försäkring om delpensionsförmåner

  §1 För försäkring om delpensionsförmåner gäller dessa försäkringsvillkor och de bestämmelser i övrigt som fastställts i överenskonunelser mellan avtalsparterna.

  Försäkring om delpensionsförmåner är en kollektivavtalsgrundad försäkring som arbetsgivaren skall teckna.


  § 2 Försäkringstagare är arbetsgivaren. I fråga om rätten till försäkringsersättning skall dock varje försäkrad anses som försäkringstagare. Försäicrad är den som erhåller delpensionsformåner enligt dessa villkor.


  Rätt till delpensionsförmåner

  § 3 Rätt till delpensionsförmåner har arbetstagare som

  a) uppnått 61 men ej 65 års ålder,

  b) minskar sin arbetstid i förvärvsarbete hos arbetsgivaren (försälaingstagaren) på sätt som anges i 5-10 §§ DPL,

  c) fr o m det kalenderår då han fyllde 45 år haft anställningar i vilka arbetstagaren tillgodoräknats pensionsgrundande tjänstetid för ålderspension enligt ITP-P-planen (benämnd ITP-P-anställning) under minst 120 månader samt

  d) under en framtid om ett år omedelbart före den dag då delpensionsförmåner avses börja utgå eller den tidigare dag då ansökan görs haft ITP-P-anställning under minst fem månader hos IT'P-P-ansluten arbetsgivare.


  Tid under vilken delpensionsförmåner kan utges

  § 4 Delpensionsförmåner kan erhållas för tid tidigast fr o m den månad varunder arbetstagaren fyller 61 år. Förmånerna kan erhållas längst till och med månaden före den då han fyller 65 år.

  Förmånerna utges endast för tid som arbetstagaren innehar anställning hos ITP-Pansluten arbetsgivare.

  Arbetstagare som förlorar sin anställning p g a uppsägning av annan anledning än personliga skäl och blir arbetslös får dock uppbära förmån enligt § 7 under tid då han är anmäld som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling och är beredd att anta erbjudet lämpligt deltidsarbete.

  Delpensionsförmåner kan ej erhållas för månad, för vilken arbetstagaren uppbär eller har rätt att uppbära sjukbidrag, förtidspension eller ålderspension enligt AFL ävensom ålderspensionsförmåner enligt ITP-P-planen eller ålderspension som skall samordnas med sådan pension.

  § 6 Delpensionsfönnåner erhålles fr o m månaden efter den under vilken arbetstidsn-dnskningen skett. Om minskningen sker fr o m ingången av en månad erhålles delpensionsförmånema fr o m den månaden. Delpensionsförmåner upphör med utgången av den månad under vilken arbetstagaren avlider eller rätten till förmånerna upphör av annan anledning än som sägs i § 5.


  Delpensionsförmåner enligt ITP-P-planen

  § 7 Arbetstagare som uppfyller i 3 § angivna förutsättningar och vars genomsnittliga årslön före arbetstidsn-dnskningen enligt nedan överstiger 7,5 basbelopp har rätt att erhålla må- MEN natlig delpension (benämnd ITP-P-dp) beräknad enligt §§ 9 -11 nedan.

  § 8 Arbetstagare som uppfyller i 3 § angivna förutsättningar och som beviljats delpension enligt DPL eller som beviljats ITP-P-dp har rätt att få sin pensionsmedförande lön för ålderspensionsförmåner, sjukpension, särskild änke-eller änklingspension och familjepension enligt ITP-P-planen beräknad enligt § 12 nedan.


  Beräkning av månatlig delpension, ITP-P-dp

  § 9 ITP-P-dp utges för år med i tabellen nedan angivet procenttal av pensionsunderlaget. Pensionsunderlaget utgörs av skillnaden mellan arbetstagarens genomsnittliga årslön före arbetstidsminskningen bestämd enligt § 10 nedan och hans antagna årslön efter arbetstidsminskningen bestämd enligt § 1 1 nedan fördelat på de löneskikt, som anges i tabellen.

  Skikt för lön före resp efter arbetstidsminskningenTillämpligt procenttal av pensionsunderlag i resp löneskikt för bestämmande av ITP-P-dp
  - 7,5 basbelopp0 %
  7,5 - 20 basbelopp55,0 %
  20 - 30 basbelopp27,5 %
  30 - basbelopp0 %


  § 10 Arbetstagarens årslön före arbetstidsminskningen skall bestänunas som hans genomsnittliga lön i ITP-P-anställning för de närmaste fem kalenderåren före det år arbetstidsrainskningen äger rum.

  För varje sådant kalenderår beräknas poäng för ITP-P-dp genom att sådan inkomst som arbetstagaren uppburit under året i ITP-P-anställning divideras med basbeloppet för året. Vid beräkningen av inkomsten medtages kontantlön samt värdet av uppburna naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil enligt för året gällande anvisningar från RSV för preliminärskatteberäkning. Härutöver får medtagas sjukpenning enligt AFL eller LAF, ersättning för förlust av arbetsinkomst från TFA samt sjukpension enligt ITP-P-planen till den del dessa avser förlust av arbetsinkomst för sådan tid under vilken arbetstagaren haft ITP-P-anställning.

  Den genomsnittliga inkomsten erhålles genom att medeltalet av de tre högsta poängtalen multipliceras med basbeloppet för det år under vilket arbetstidsminskningen sker.

  § 11 Arbetstagarens årslön efter arbetstidsminskningen skall bestämmas som den kontanta lön samt värde av naturaförmåner i forrn av kost, bostad eller bil enligt för året gällande anvisningar från RSV för preliminärskatteberäkning som han efter arbetstidsn-linskningen kan antas komma att uppbära i anställning hos arbetsgivaren.

  Understiger arbetstagarens inkomst efter arbetstidsminskningen väsentligt vad som kan anses vanligt för arbetet i fråga eller vad som kan motiveras med hänsyn till minskningen av arbetstiden, särskilda arbetsförhållanden eller förändrade arbetsuppgifter, skall vid beräkning av denna inkomst, tillägg göras motsvarande avvikelsen.


  Pensionsmedförande lön vid delpension

  § 12 När arbetstagaren erhåller delpensionsförmån enligt ovan skall hans pensionsmedförande lön för övriga fönnånsslag i ITP-P-planen beräknas enligt följande.

  Den pensionsmedförande lön arbetstagaren hade före övergången till deltidsarbete uppräknas årligen fram till ordinarie pensionsåldern med samma procenttal som arbetstagarens lön i anställningen höjs. Vid beräkningen skall reglerna i punkten 3.3 i ITP-P-planen tillämpas.

  Anmärkning
  Sjukpension enligt punkt 8 i ITP-P-planen skall under sjukpenningtid beräknas på basis av pensionsmedförande lön svarande mot deltidsarbetet. Den pensionsmedförande lönen bestämmes enligt reglerna i punkterna 3.1 - 3 3 och 3.5 i ITP-P-planen.


  Basbelopp

  § 13 Med basbelopp i dessa försäkringsvillkor avses det vid respektive års ingång gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.


  Ansökan om delpensionsförmåner

  § 14 För att erhålla delpensionsförinåner skall arbetstagaren ansöka härom och lämna de uppgifter som behövs för bedömning av rätt till delpensionsförmån och beräkning av förmånens storlek.

  Arbetsgivaren skall på ansökningsblanketten intyga lämnade uppgifter om anställningsförhållanden m.m. I förekommande fall skall kopia av försäkringskassans besked om rätt till delpension enligt DPL bifogas.

  Ansökan skall vara försäk:ringsgivaren tillhanda senast den månad fr o m vilken delpensionsförmånen skall utges. Om särskilda skäl föreligger kan försäk:ringsgivaren,efter godkännande av parterna, medge att delpensionsförmån utges för månad före den under vilken ansökan inkommit till försäkringsgivaren.


  Omprövning

  § 15 Beslut om delpensionsförmåner skall omprövas om ändring av betydelse har skett i de förhållanden som låg till grund för beslutet. Närmare bestämmelse om omprövning kan meddelas av försäkringsgivaren efter godkännande av parterna.

  Arbetstagare som erhåller delpensionsförmåner är skyldig att omedelbart underrätta försälaingsgivaren om ändring som kan leda till att pensionen rninskas eller dras in.

  Föreligger sannolika skäl till att delpensionsförmån skall minskas eller dras in, får denna helt eller delvis innehållas intill dess slutligt beslut har fattats.


  Aterbäring

  § 17 Återbäring tilldelas enligt reglerna härför i försäkringsgivarens grunder


  Tolkning av försäkringsvillkor m m

  § 18 ITP-P-nämnden skall bl a svara för tolkningen av dessa försäkringsvillkor samt i övrigt vara rådgivande till försäkringsgivaren i frågor som rör delpensionsförmåner.

  Godkännande av parterna enligt §§ 14 och 15 ovan lämnas av parternas representanter i nämnden.

  Andring av andra bestämmelser kan fastställas av försälciingsgivaren efter godkännande av nämnden.

  Arbetsgivare eller arbetstagare kan begära att fråga som angår honom tas upp till behandling i nämnden.


  Tvister

  § 19 Tvist om kollektivavtalsenlig skyldighet för arbetsgivare att teckna försäkring enligt dessa försäkringsvillkor respektive tvist om tolkning och tillämpning av dessa villkor eller andra bestämmelser rörande försäkring om delpensionsförmåner handläggs enligt punkt 14 i ITP-P-planen.


  Force majeure

  § 20 Om dröjsmål med utredning rörande försäkringsfall eller med utbetalning uppstår genom myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande tilldragelse är varken försäkringsgivaren eller arbetsgivaren ansvarig för förlust som härigenom kan uppkomma för den som äger rätt till ersättning.  --------------------------------------------


  Bflaga 3

  Avgifter för ITPK-P i procent av pensionsmedförande lön

  Födelseår		ITPK-P-avgift
  
  1930				3,0%
  1931				2,5%
  1932				2,3%
  1933				2,3%
  1934				2,3%
  1935				2,2%
  1936				2,2%
  1937				2,1%
  1938				2,1%
  1939 och senare		2,0% *)

  *)För arbetstagare över 28 år.


  SEKO Klubb Årsta postterminal
   
 •