Klubb Årsta postterminal

PA 91 - det gamla pensionsavtalet
PA -91 slöts 1991 men trädde huvudsakligen i kraft den1 januari 1992. Den 1 juli 1995 slöts ett nytt pensionsavtal (ITP-P), som innebar att vi fr.o.m. den 1 januari 1996 gick över på ITP-planen.
  För den som den 1 juli 1995 var sjuk gäller dock PA -91 så länge arbetsoförmågan kvarstår. Likaså fortsätter PA -91 att gälla för den som vid samma tidpunkt var delpensionär.
  Det bör noteras att det PA-91 som gäller är avtalet från 1991; de enda ändringar/tillägg som gäller är de som gjorts i nedanstående tillämpningsavtal (1994-02-24) och tilläggsavtal (2000-02-03). De ändringar som gjorts i övrigt i PA-91 gäller inte för oss (PA-91 gäller ju fortfarande som "huvudpensionsavtal" inom statliga myndigheter, vissa affärsverk, etc).


 • PA-91
 • Tillämpningsavtal till PA-91 (PA-91T) Tillämpningsavtalet slöts 1994 inför bolagiseringen. Det gäller fortfarande för dem som omfattas av PA-91.
 • I ett tilläggsavtal till ITP-P 2000-02-03 finns också i § 3 en ändring till 7 KAP Sjukpension i PA -91.
 • Förhandlingsprotokoll om efterskydd i PA-91T (mars 2001)


  ----------------------------  Tillämpningsavtal till PA-91


  Posten
  Koncernstab Personal

  Förhandlingsprotokoll SP 1994:
  1994-02-24

  Parter:

  Posten

  Statsanställdas Förbund
  Statstjänstemannaförbundet
  SACO-S


  1 §

  Parterna träffar bifogade tillämpningsavtal rörande PA-91.


  2 §

  För anställd i affärsverket Posten den 28 februari 1994 som direkt övergår till anställning i bolag enl tillämpningsavtalet skall, vid fastställande av tjänstetidsfaktor för beräkning av egen- och efterlevandepension, all pensionsgrundande tid i staten tillgodoräknas.


  3 §

  Det statliga avtalet om ersättning vid personskada (PSA) gäller under avtalsperioden enligt vad som framgår av RALS 1993-95, bilaga 7. Parterna konstaterar PSA är uppsagt och gäller med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid i avvaktan på förhandlingar.


  4 §

  Parterna konstaterar att den statliga tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) skall fortsatt tillämpas under avtalsperioden.


  5 §

  Parterna är ense om ambitionen att förhandla fram en ny pensionsplan, som ska vara klar för tillämpning från och med 1995-07-01, vilket innebär att planen bör föreligga vid utgången av oktober månad 1994. Tillämplig pensionsplan kan vara BOA-P eller annan likvärdig plan.


  6 §

  Vad som sägs i detta protokoll gäller under avtalsperioden (t o m 1995-06-30) även för de dotterbolag till Posten AB som kan komma att bildas ur de i tillämpningsavtalet 1 § nämnda bolagen.


  7 §

  Övergångsreglerna till PA-91 gäller fortsatt i tillämpliga delar om inte parterna kommer överens om annat. Beträffande den i övergångsreglerna angivna särskilda nämnden är parterna ense om att på lämpligt sätt ersätta denna.


  8 §

  Posten avser att under avtalsperioden undersöka tryggandeformerna för utfästa pensioner samt hur parternas önskemål om inflytande tillgodoses. Tryggande kan ske genom kreditförsäkring av kontoavsättning, avsättning till pensionsstiftelse, eller premiebetalning till försäkringsbolag/försäkringsförening.

  Vid protokollet

  Björn Liljedorff

  Justeras:

  Posten
  Ulf Eklund

  Statstjänsternannaförbundet
  Lars-Evert Persson

  Statsanställdas Förbund
  Ulla Bergstrand

  Saco-S
  Harald Mårtensson  --------------------------------


  1994-02-24

  Tillämpningsavtal rörande PA-91

  Parter:

  Posten

  Statsanställdas Förbund
  Statstjänsternannaförbundet
  SACO-S


  § 1

  Förmåner enl avtal 1991-03-15 om pensionsplan för arbetstagare hos staten (PA-91) i sin lydelse denna dag skall, med de ändringar och tillägg som framgår nedan, ha motsvarande tillämpning från och med den 1 mars 1994 vid de bolag som bildas av affärsverket Posten vid nämnda tidpunkt (Posten AB och dess dotterbolag Posten Distribution AB, Postgirot Bank AB, Postbolagen AB, Postfastigheter AB samt Postens Inköpscentral AB).

  Vid tillämpningen av planen skall med arbetsgivaren avses det enskilda bolaget.


  2 §

  I fråga om beräkning av skuld för successivt intjänade förmåner skall de av administratören tillämpade grunderna gälla.


  3 §

  Vid inlösen av förmån enligt planen skall försäkring hos svenskt försäkringsbolag, som har motsvarande försäkring, anses vara full avlösning av den intjänade förmånen.


  4 §

  Parterna är ense om att förmåner enligt plan tryggas enligt tryggandelagen genom kontoavsättning i kombination med kreditförsäkring. Statsgaranti avses begäras för hos staten intjänade förmåner.

  Den kompletterande ålderspensionen tryggas genom att försäkring tecknas i Försäkringsföreningen för det Statliga Området (FSO).


  5 §

  Arbetsgivaren har rätt att undanta enskilda arbetstagare från tillämpning av planen för att i stället erbjuda annan pensionsförmån.


  6 §

  I stället för vad som i pensionsplanen sägs om livränta (motsvarande) skall gälla fribrev på den från och med 28 års ålder intjänade pensionsrätten för ålderspension beräknat enligt försäkringsteknisk metod. Detta gäller i förekommande fall även kompletterande efterlevandepension.

  Pa-91, 11 kap gäller härmed inte.


  7 §

  Ålderspension enligt planen får inte utgå tidigare än vid 55 års ålder eller överstiga utrymmet för avdragsrätt för tjänstepension enligt kommunalskattelagens huvudregel.

  Total ålderspension före 65 år får sålunda inte komma att överstiga nedanstående procenttal:

  Del av pensionsunderlagÅlderspension i procent pensionsgrundande lön
  - 7,5 basbelopp75
  7,5 - 20 basbelopp70
  20 - 30 basbelopp40

  Avgiften för den kompletterande ålderspensionen fastställs till en individuell premie enligt FSO:s grunder för arbetstagare som omfattas av förmånen.


  9 §

  PA 91; 11 §, 2:a stycket utgår.

  Följande text ersätter 12 §, 1:a och 2:a stycket i PA 91:

  Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas en arbetstagare tid som han/hon har tillgodoräknats för en pensionsförmån enligt

  1. Statliga eller kommunala pensionsbestämmelser
  2. ITP-planen
  3. STP-planen eller
  4. en annan pensionsplan som är likvärdig med denna plan.


  10§

  För arbetstagare som före den 1 mars 1994 var anställd i affärsverket, och som den 1 mars 1994 direkt övergår till anställning i bolag enligt I §, skall pensionsunderlaget i förekommande fall beräknas med beaktande även av den pensionsgrundande lönen före 1 mars 1994 i den mån lönen avser tid som tillgodoräknas som pensionsgrundande tjänstetid.


  11 §

  Detta avtal upphör att gälla den 30 juni 1995 om inte parterna kommer överens om annat.

  Posten
  Ulf Eklund

  Statstjänstemannaförbundet
  Lars-Evert Persson

  Statsanställdas Förbund
  Ulla Bergstrand

  SACO-S
  Harald Mårtensson


  PA-91


  STATENS ARETSGIVARVERK FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1991-03-15


  Parter:

  Arbetsgivarsidan:
  Statens arbetsgivarverk

  Arbetstagarsidan:
  SACO
  Statsanställdas Förbund
  TCO-OF/A
  TCO-0F/C
  TCO-OF/F

  Ärende:
  Pensionsavtal


  1 § Pensionsavtal
  Parterna sluter pensionsavtal enligt bilaga


  2 § Den kompletterande ålderspensionen
  Parterna har i pensionsavtalet överenskommit om kompletterande ålderspension, som finansieras genom individuella avsättningar. Avsättningen uppgår fn till 1,50 % av lönesumman. Avsättningen är olika inom olika åldersgrupper.

  Parterna är ense om att den kompletterande ålderspensionen skall kunna kompletteras genom egna insättningar. Detta kan t ex ske genom att arbetstagaren avstår från semesterdagar, utöver semesterlagens dagantal, eller genom egna inbetalningar till pensionsstiftelse eller motsvarande.


  3 § Bildande av stiftelse eller motsvarande
  Parterna är ense om att kapitalförvaltningen av medlen till den kompletterande ålderspensionen skall skötas av en särskild stiftelse eller motsvarande. Stadgar etc för denna överenskommes i särskild ordning. En sådan anordning skall kunna ta emot egeninbetalningar enligt § 2. Den skall också möjliggöra att ålderspensionen kan ordnas genom ett system liknande FPG/PRI-systemet.


  4 § Information om avtalsförsäkringar
  Parterna är ense om att högst 0,01 % årligen del av de medel som avsätts för den kompletterande ålderspensionen skall kunna användas för information om pensionsavtalet och övriga avtalsförsäkringar.


  5 § Anställda i säkerhetstjänst
  Anställd i säkerhetstjänst, som på grund av nedsatt arbetsförmåga ej anser sig kunna fullgöra tjänsten på ett tillfredsställande sätt, får efter prövning i varje sär-skilt fall en lägre pensionsålder, dock lägst 60 år. läkarintyg erfordras inte.


  6 § Yrkesofficerarnas pensionsvillkor
  En utredning tillsätts om yrkesofficerares pensionsålder. Utredningen genomförs så att förhandlingar om nytt pensionsavtal för yrkesofficerare kan slutföras senast 1991-12-3 1. 1 avvaktan på sådant nytt pensionsavtal gäller nuvarande regler


  7 § Övergångsbestämmelser under 1990 och 1991
  För arbetstagare som under år 1991 får pensionsersättning enligt 11 och 12 fl trygghetsavtalet skall egenpensionens tilläggsbelopp 3,1 % av basbeloppet utges fr o m förmånens begynnelsetidpunkt. Motsvarande gäller de som enligt tidigare regler beviljats årlig ersättning under 1991.

  En arbetstagare som avgått med egenpension eller pensionsersättning (motsvarande) under år 1990 eller 1991 är fr o m 1992 garanterad en statlig kompletteringspension från 65 års ålder. Garantibeloppet skall vara 7 % av pensionens normalbelopp. Garantibeloppet inkluderar medförd pensionsrätt från annat pensionssystem


  8 § Begreppet anställning i övergångsreglerna
  Vid vissa verk och myndigheter förekommer att arbetsuppgifterna från tid till innan kan variera i samma anställning. För att undvika oklarheter har/kommer inom respektive sektor klarlagts/klarläggas i vilken omfattning detta förekommer, och upprättats/upprättas förteckning (motsvarande) över vilka arbetsuppgifter som anses ligga inom ramen för anställningen.


  9 § TiIlgodoräknande av tjänstetid för professorer
  SAV förbinder sig att hos regeringen hemställa om att Förordningen (1984:1043) om beräkning av pension vid ledighet för internationella uppdrag kompletteras i 2 § med en punkt av följande innebörd:

  "Lärare/forskare vid högskola eller forskningsinstitut som är tjänstledig för att som universitetslärare eller motsvarande tjänstgöra vid utländska lärosäten och forskningsinstitut eller motsvarande."


  10 § Utsända inom UD
  Parterna är ense om att ta upp till behandling de problem som kan uppstå för medföljande till utsända inom UDs verksamhetsområde till följd av den nya efterlevandepensioneringen


  11 § Pensionsunderlag
  Det nya pensionsavtalet innebär att pensionsunderlaget. fastställs på ett nytt sätt. Parterna är ense, om att under 1991 diskutera och komma överens om vilka särskilda regler som skall gälla beträffande säsongsanställda och distriktsveterinär.


  12 § Nämnd för pensionsfrågor
  Parterna enas om att föreslå regeringen att tillsätta en särskild nämnd för bedöm-ning av olika frågor i anslutning till det nya avtalet. Nämnden skall bestå av tre le-damöter från vardera arbetsgivare- och arbetstagarparten.

  Ersättare kan utses för ledamöterna.

  Ledamöter och ersättare utses av regeringen på förslag av parterna.

  Ärenden som behandlas i nämnden föredras av SPV.

  Regler för nämndens verksamhet fastställes senare


  13 § Redaktionella ändringar m m
  Parterna är ense om att under avtalsperioden vidtaga erforderliga redaktionella kompletteringar och ändringar som kan bli erforderliga.


  14 § Framtida utveckling av pensionsplanen
  Parterna har inom ramen för nu befintligt löneutrymme tillskapat regler om kompletteringspension med individuell beräkning.

  Parterna är ense om att kommande avtalsrörelser överväga möjligheterna att öka den individuella avsättningen totalt eller för grupp mot avräkning av då befintligt löneutrymme.

  Parterna är vidare ense om att de tekniska konstruktionerna i vissa delar kan behöva förändras om det blir aktuellt med ett annat finansieringssystem, t ex individuell premieberäkning.

  Parterna har vidare diskuterat frågan om införandet av partiell sjukpension. Parterna är ense om att fortsätta dessa diskussioner under avtalsperioden.


  15 § Förhandlingsordning
  Förhandlingsordningen regleras enligt huvudavtalet i dess lydelse 1990-12-31.

  Parterna är ense om att inrätta en pensionsskiljenämnd som slutligt prövar rättstvister om pensionsavtalet. Närmare regler för denna utarbetas senare.


  16 § Ikraftträdande och giltighetstid
  Avtalet gäller fr o m 1991-01-01. Den nya planen träder i kraft fr o m 1991-04-01 vad gäller efterlevandepensioneringen och fr o m 1992-01-01 i övriga delar. Dock gäller att möjligheten att göra förtida uttag av ålderspensionen träder i kraft 1993--01-01.

  För dem som avgår med ålderspension under 1991 gäller reglerna om familjepension i nuvarande avtal

  Avtalet gäller t o m 1992-12-31.

  Om inte avtalet sagts upp senast tre månader före det att giltighetstiden utlöper prolongeras det för ett år åt gången.

  För att avtalet skall vara giltigt gentemot TCO-OF skall alla tre sektorerna inom TCO-OF ha godkänt avtalet utan reservation.


  17 § Regeringens godkännande
  Avtalet träffas under förutsättning av regeringens godkännande.

  Stockholm den 15 mars 1991

  Statens arbetsgivarverk
  Peter Stare

  SACO
  Kjell Eriksson

  Statsanställdas Förbund
  Alf Karlsson

  TCO-OF/A, TCO-OF/C, TCO-OF/F
  Jack Elfving


  -----------------------------------------------------------  Bilaga

  PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS STATEN M FL

  1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER

  Tillämpningsomräde

  1 §
  Planen gäller för arbetstagare som har sådana statliga eller icke-statliga anställ- ningar för vilka Statens arbetsgivarverk (SAV) har rätt att sluta kollektivavtal om anställningsvillkoren med undantag för

  • arbetstagare för vilka regeringen utfärdar särskilda pensionsbestämmelser eller som enligt särskilt avtal (t ex kontrakt) omfattas av andra pensionsbestämmelser
  • arbetstagare i försvarsmaktens reserver, väg- och vattenbyggnadskåren eller civilförsvarets krigsorganisation
  • arbetstagare i militära tjänster på reservstat
  • arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete
  • arbetstagare som är lokalanställda utom riket


  Anslutningsvillkor


  Planen gäller inte för
  1. arbetstagare som inte har fyllt 18 år
  2.arbetstagare som vid anställningstidpunkten har uppnått pensionsåldern enligt denna plan
  3.arbetstagare som vid anställningstidpunkten har tjänstepension, om inte ar-betsgivaren medger att planen skall gälla
  4. arbetstagare som är anställd för tjänstgöring som inte uppgår till minst 40 procent av heltidstjänstgöring
  5. arbetstagare med tidsbegränsad anställning om inte anställningen varat sex månader i följd, eller vid årligen återkommande arbete anställningen varat sammanlagt sex månader.


  Planens omfattning

  3 §
  Planen omfattar

  • ålderspension 14-18
  • kompletterande ålderspension 19-21 fl
  • sjukpension 22-24 §§
  • kompletterande delpension 25-28 §§
  • efterlevandepension 29-32 fl
  • kompletterande efterlevandepension 33-37 §§
  • livränta 38-41 §§
  • fribrev för kompletterande ålderspension 42 §


  2KAP PENSIONSÅLDER OCH AVGÅNGSSKYLDIGHET

  4 §
  Pensionsåldern är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före den då arbetstagaren uppnår denna ålder.

  Pensionsåldern för flygledare är 60 år och uppnås vid utgången av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår denna ålder.  En arbetstagare är skyldig att avgå vid pensionsåldern. Om arbetsgivaren medger det får arbetstagaren kvarstå efter pensionsåldern.

  Anteckning:
  Parterna förutsätter att arbetsgivaren har en positiv syn på den anställdes intresse att kvarstå i anställningen.


  3KAP PENSIONSGRUNDANDE LÖN OCH PENSIONSUNDERLAG

  Pensionsgrundande lön

  6 §
  I den pensionsgrundande lönen skall ingå följande

  1. arbetstagarens fasta lön eller motsvarande, oavsett om den har betalats ut eller inte,
  2. andra kontanta avlöningsförmåner i anställningen 1) som har utbetalats till arbetstagaren dock inte övertidsersättning eller kostnadsersättningar (skattefria eller skattepliktiga) samt
  3. naturaförmåner i form av kost eller bostad, värderade enligt tillämplig skattetabell.

  Den pensionsgrundande lönen beräknas för helt kalenderår 2) och begränsas till högst 30 gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (AFL).


  7 §
  För tid då en arbetstagare har haft delpensionsförmån uppräknas den pensions- grundande lönen till vad som skulle ha gällt vid oförändrad sysselsättningsgrad.

  Om arbetstagaren i.samband med delpensionering måste byta till en annan befattning med lägre lön skall pensionsunderlag enligt 8 § fastställas som om arbetstagaren hade avgått med ålderspension vid delpensionstillfället.

  1) Häri ingår inte ersättningar som ersätter arbetstagarens fasta lön vid t ex sjukdom eller föräldraledighet, inte heller sådana ersättningar som ryms inom ramen för arbetstagarens fasta lön, t ex mertidstillägg vid partiell tjänstledighet.

  2) Anställningen har varat fr o m första januari t o m sista december.


  Pensionsunderlag

  8 §
  Pensionsunderlag beräknas med utgångspunkt från den pensionsgrundande lönen för de fem kalenderåren närmast före avgångsåret. Härvid beaktas även pensionsgrundande lön i tidigare anställning i den mån lönen avser tid som tillgodoräknas enligt 11 §. Vid pensionsavgång senare än vid 65 års ålder räknas de fem kalenderåren närmast före det år då arbetstagaren fyller 65 år.

  Den pensionsgrundande lönen för de fyra första kalenderåren i femårsperioden räknas om till nivån för det sista året före avgångsåret, dock senast året före det år då arbetstagaren fyller 65 år, med hjälp av basbeloppet.

  Pensionsunderlaget utgör medeltalet av de enligt andra stycket beräknade beloppen.


  9 §
  Kan en arbetstagare inte tillgodoräkna pensionsgrundande lön för samtliga i femårsperioden ingående kalenderår utgör pensionsunderlaget medeltalet av be-loppen för de hela kalenderår som kan tillgodoräknas arbetstagaren eller om endast ett helt kalenderår kan tillgodoräknas, beloppet för det året.

  Kan inte något helt kalenderår tillgodoräknas skall pensionsunderlaget utgöra det på hela kalendermånader grundade genomsnittsbeloppet multiplicerat med 12.


  4 KAP PENSIONSGRUNDANDE TJÄNSTETID OCH TJÄNSTETIDSFAKTOR

  Pensionsgrundande tjänstetid

  10 §
  Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas en arbetstagare tid då denna pensionsplan har gällt för honom dock tidigast fr o m kalendermånaden efter den då han fyller 28 år och längst t om kalendermånaden före den månad då arbetstagaren fyller 65 år.

  Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas även tid inom tillämpningsområde för andra statliga pensionsbestämmelser och för pensionsbestämmelser för arbetstagare hos allmän försäkringskassa.

  Som pensionsgrundande tjänstetid räknas, med undantag för vad som nedan anges, ledighet utan lön som varar högst åtta månader. Ledighet för längre tid till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada skall dock räknas som pensionsgrundande tjänstetid, likaså ledighet för vilken havandeskapspenning eller föräldrapenningförmån utgetts.

  Som pensionsgrundande tjänstetid räknas inte tid för sammanhängande hel ledighet utan lön för att inneha annan anställning med tjänstepensionsrätt. Som pensionsgrundande tjänstetid räknas inte heller sammanhängande hel ledighet till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada eller ledighet för vilken havandeskapspenning eller föräldrapenningförmån utgetts om sådan ledighet påbörjas efter åtta månaders ledighet utan lön, om inte arbetstagaren vid denna tidpunkt återgått i tjänst.


  11§
  Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas en arbetstagare tid som han har tillgodoräknats i sådan tidigare anställning med statlig, kommunal eller annan pensionsrätt som anges i bilaga 1.

  Som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräkna även tid i en tidigare anställning i den mån tiden har tillgodoräknats arbetstagaren för en pensionsförmån enligt

  1. ITP-planen,
  2. STP-planen eller
  3. en annan pensionsplan som är likvärdig med denna plan.

  Tid enligt STP-planen tillgodoräknas en arbetstagare även om han inte har rätt till en pensionsförmån enligt den planen. Som villkor gäller dock att han intjänat minst tre STP-år. Tiden tillgodoräknas för ålderspension tidigast fr o m den kalendermånad arbetstagaren fyller 65 år.

  Den pensionsrätt som en arbetstagare har tjänat in i den tidigare anställningen skall räknas in i den pensionsrätt han intjänar enligt planen.


  12 §
  För sjukpension och därpå följande ålderspension samt för kompletterande efterlevandepension efter en arbetstagare som avlider tillgodoräknas även tiden från avgången respektive dödsfallet till pensionsåldern.


  Tjänstetidsfaktor

  13 §
  För hel pension erfordras att den pensionsgrundande tjänstetiden är minst 30 år.

  Tjänstetidsfaktorn utgör förhållandet mellan arbetstagarens pensionsgrundande tjänstetid, beräknad i hela och påbörjade månader, och talet 360, dock högst talet 1.


  5 KAP ÅLDERSPENSION

  Villkor

  14 §
  En arbetstagare har rätt till ålderspension vid pensionsåldern.

  Ålderspension utges fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år t o m den månad då arbetstagaren avlidit.

  En arbetstagare som avgår före pensionsåldern, dock tidigast vid utgången av månaden före den månad då han fyller 60 år, har rätt att ta ut ålderspensionen från dagen efter avgångsdagen (förtida uttag).

  En arbetstagare som kvarstår i anställningen efter pensionsåldern har rätt att skjuta upp uttaget av ålderspensionen, dock längst till avgångstidpunkten (uppskjutet uttag).

  Vid förtida uttag och uppskjutet uttag av ålderspension minskas respektive ökas pensionen enligt 15 och 16 §§.

  Förtida eller uppskjutet uttag skall ske vid ett månadsskifte.


  Pensionens storlek fr o m 65 år

  15 §
  Ålderspension under tid fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn.

  Om förtida uttag har gjorts skall pensionen minskas för varje kalendermånad från den månad uttaget sker till 65-årsmånaden med de procenttal som följer av tabellen. Om uppskjutet uttag görs skall pensionen ökas för varje kalendermånad från 65-årsmånaden till den månad uttaget sker med det procenttal som följer av tabellen.

  Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb)Pensionsnivå i %Minskning i % vid förtida uttagÖkning i % vid uppskjutet uttag
  - 7,5 bb10,02,60,4
  7,5 - 20 bb65,00,40,4
  20 - 30 bb32,50,40,4


  Pensionens storlek före 65 år

  16 §
  Ålderspension under tid före den månad arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn.

  Vid förtida uttag skall pensionen minskas för varje kalendermånad från den kalendermånad uttaget sker till 65-årsmånaden med det procenttal som följer av tabellen.

  Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb)Pensionsnivå i %Minskning i % vid förtida uttag
  - 1 bb101,00,4
  1 - 20 bb65,00,4
  20 - 30 bb32,50,4


  17 §
  För anställda i säkerhetstjänst skall ålderspensionen under tid före den månad då arbetstagaren fyller 65 år beräknas enligt nedanstående tabell och multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Vid uttag senare än 60-årsmånaden skall pensionen ökas för varje hel månad som uttaget senarelagts med det procenttal som följer av tabellen.

  Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb)Pensionsnivå i %Ökning i % vid senarelagt uttag
  - 20 bb65,00,261
  20 - 30 bb32,50,261


  Samordning

  18 §
  Ålderspension som inte är minskad på grund av förtida uttag skall under tid före den kalendermånad då arbetstagaren fyller 65 år minskas med sådan ersättning enligt AFL eller annan författning som avser samma inkomstbortfall, multiplicerad med tjänstetidsfaktorn. Om samordning sker med förtidspension enligt AFL skall ålderspensionen dock inte minskas med högre belopp än att den sammanlagda ersättningen uppgår till sjukpensionsnivån enligt 23 §.


  6 KAP KOMPLETTERANDE ÅLDERSPENSION

  Villkor

  19 §
  En arbetstagare har rätt till kompletterande ålderspension tidigast vid avgången med ålderspension. Pensionen kan tas ut antingen som en livsvarig eller temporär pension.


  Pensionens storlek

  20 §
  En arbetstagare tillgodoräknas fortlöpande en avgift som beräknas på den pensionsgrundande lönen enligt särskilda regler Tillgodoräkning görs för sådan tid som är pensionsgrundande enligt 10 §, dock tidigast fr o m 1 januari 1991.

  Avgift tillgodoräknas även för tid under vilken sjukpension, delpension eller pensionsersättning enligt 11 och/eller 12 §§ trygghetsavtalet utbetalas. Utgångspunkt är härvid den pensionsgrundande lönen.

  Storleken av den kompletterande ålderspensionen är beroende av

  • värdet av de tillgodoräknade avgifterna,
  • arbetstagarens ålder när den kompletterande pensionen börjar utbetalas
  • arbetstagarens val mellan livsvarig och temporär pension
  • vid temporär pension den tid under vilken pension längst skall utbetalas.

  Om ingen ålderspension fr o m 65 år återstår på grund av minskning vid förtida ut-tag, skall också den kompletterande ålderspensionen minskas.


  21 §
  För anställda i säkerhetstjänst, som avgår med ålderspension före 65 års ålder, skall den kompletterande ålderspensionen minskas med ett belopp som svarar mot det som ålderspensionen skulle ha minskats med fr o m 65 årsmånaden om bestämmelserna om förtida uttag enligt 15 § hade tillämpats.


  7 KAP SJUKPENSION

  Villkor

  22 §
  En arbetstagare får sjukpension när han entledigats med stöd av 7 kap 4 eller 5 §§ lagen om offentlig anställning (LOA) före pensionsåldern på grund av nedsatt arbetsförmåga. Sjukpension utges t o m månaden före den då arbetstagaren får ålderspension eller t o m den månad dessförinnan då arbetstagaren avlider.

  Om förutsättningarna för rätt till sjukpension inte längre är uppfyllda kan arbetsgivaren besluta om att sjukpension inte längre skall utges eller att den på arbetstagarens begäran skall bytas ut mot rätt till livränta.


  Pensionens storlek

  23 §
  Sjukpensionen utgörs av följande procent av pensionsunderlaget och multipliceras med tjänstetidsfaktorn.

  Pensionsunderlag uttryckt i antal basbeloppPensionsnivå i %
  - 1 bb117,5
  1 - 20 bb81,5
  20 - 30 bb40,75


  Samordning

  24 §
  Sjukpension skall minskas med sådan ersättning enligt AFL eller annan författning som avser samma inkomstbortfall, multiplicerad med tjänstetidsfaktorn.


  8 KAP KOMPLETTERANDE DELPENSION

  Villkor

  25 §
  En arbetstagare som vid tidpunkten för arbetstidsminskning för delpension har ett pensionsunderlag, beräknat enligt 26 §, som överstiger 7,5 basbelopp har rätt till kompletterande delpension.

  Som särskilda villkor gäller

  1. att arbetstagaren antingen får delpension enligt lagen om delpensionsförsäkring eller skulle ha fått sådan delpension vid ett bortseende från den be-gränsning som följer av 12 § andra stycket nämnda lag samt

  2. att arbetstagaren, med avseende på tid före arbetstidsminskningen och fr o m det kalenderår då han fyllde 45 år, haft pensionsrätt enligt denna plan eller enligt sådana pensionsbestämmelser som anges i 11 § under sammanlagt minst 120 månader.

  Rätt till kompletterande delpension finns endast under tid då arbetstagaren sam-tidigt innehar anställning inom planens tillämpningsområde och uppfyller något av villkoren i punkten 1 ovan.


  Pensionens storlek

  26 §
  Kompletterande delpension bestäms med utgångspunkt från ett delpensionsunderlag enligt följande.

  Utgångspunkt för beräkningen utgörs av skillnaden mellan arbetstagarens pensionsunderlag vid arbetstidsminskningen, beräknat enligt 8-9 §§ och omräknat till nivån för delpensionsåret med hjälp av basbeloppet, och den pensionsgrundande lönen efter arbetstidsminskningen. Den del av skillnaden som avser inkomstbortfall som överstiger 7,5 basbelopp och således inte grundar rätt till delpension enligt lagen om delpensionsförsäkring utgör delpensionsunderlaget.


  27 §
  Kompletterande delpension utgörs av följande procent av delpensionsunderlaget

  Pensionsunderlag uttryckt i antal basbeloppPensionsnivå i %
  - 7,5 bb --
  7,5 - 20 bb65,0
  20 - 30 bb32,5


  Omprövning

  28 §
  Beslut om kompletterande delpension skall omprövas om ändring av betydelse har skett av de förhållanden som låg till grund för beslutet. En arbetstagare är skyldig att underrätta pensionsmyndigheten om sådan ändring.


  9 KAP EFTERLEVANDEPENSION

  Villkor

  29 §
  Efterlevandepension utges efter en arbetstagare som vid dödsfallet omfattades av planen eller som då hade ålders- eller sjukpension enligt planen eller ersättning enligt 11 eller 12 §§ trygghetsavtalet.

  Efterlevandepension utges till en efterlevande make, som stadigvarande samman-bodde med arbetstagaren vid dennes död, samt till arvsberättigat barn.

  Med efterlevande make jämställs här den som, utan att vara gift, stadigvarande sammanbodde med en ogift arbetstagare vid dennes död och som tidigare varit gift med eller har eller har haft eller då väntade barn med denne.


  30 §
  Rätten till efterlevandepension upphör

  1. för efterlevande make (motsvarande) vid ingående av äktenskap samt
  2. för barn: vid fyllda 20 år


  31 §
  Efterlevandepension utges under fem år fr o m månaden efter dödsfallet, dock längst till utgången av den månad då arbetstagaren skulle ha fyllt 70 år eller om arbetstagaren avgått med ålderspension efter fyllda 65 år längst under fem år räknat från avgången. Om rätten till pensionen enligt 30 § upphört eller den berättigade avlidit, utges den till utgången av den månad då detta inträffat.


  Pensionens storlek

  32 §
  Efterlevandepension för en efterlevande utgör för år räknat ett belopp motsvarande 1,2 basbelopp. För varje berättigad därutöver utges ett belopp motsvarande 0,5 basbelopp.

  Av belopp som är gemensamt för en efterlevande make och barn ut belopp till maken. Belopp som är gemensamt för barn delas lika mellan dem.


  IO KAP KOMPLETTERANDE EFTERLEVANDEPENSION

  Villkor

  33 §
  Kompletterande efterlevandepension utges efter en arbetstagare som vid döds-fallet omfattades av planen eller som då hade ålders- eller sjukpension enligt planen eller ersättning enligt 11 eller 12 § § trygghetsavtalet.

  Som villkor gäller att arbetstagarens pensionsunderlag, beräknat enligt 8-9 överstiger 7,5 gånger basbeloppet.

  Kompletterande efterlevandepension utges till en efterlevande make, som stadig- varande sammanbodde med arbetstagaren vid dennes död, samt till arvsberättigat barn.

  Med efterlevande make jämställs här den som, utan att vara gift, stadigvarande sammanbodde med en ogift arbetstagare vid dennes död och som tidigare varit gift med eller har eller har haft eller då väntade barn med denne.

  Adoption grundar ej pensionsrätt för barn och giftermål ej pensionsrätt för vuxen efterlevande om adoptionen eller giftermålet ägt rum

  1. efter det att arbetstagaren har fyllt 60 år, eller
  2. när arbetstagarens arbetsförmåga var varaktigt nedsatt med minst 50 %, eller
  3. när arbetstagaren led av sjukdom som inom sex månader efter adoptionen eller giftermålet ledde till arbetstagarens död.


  34 §
  Rätten till kompletterande efterlevandepension upphör

  1. för efterlevande make (motsvarande): vid ingående av äktenskap samt
  2. för barn: vid fyllda 20 år.

  Om ett barn när det fyller 20 år är fullständigt och varaktigt arbetsoförmöget har barnet rätt till kompletterande efterlevandepension så länge detta förhållande består.


  35 §
  Kompletterande efterlevandepension utges fr o m månaden efter dödsfallet till ut-gången av den månad då rätten upphört enligt 34 § eller den berättigade avlidit.


  Pensionens storlek

  36 §
  Kompletterande efterlevandepension bestäms med utgångspunkt från ett normal-belopp enligt följande

  Normalbeloppet utgörs av följande procent av pensionsunderlaget:

  Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelpp (bb)Pensionsnivå i %
  - 7,5--
  7,5 - 20 bb32,5
  20 - 30 bb16,25


  37 §
  Kompletterande efterlevandepension utges med följande procent av normal-beloppet:

  Efterlevande% av normalbeloppet
  Enbart make100
  Make och 1 barn130
  Make och 2 barn eller fler150+
  för varje barn utöver 210
  Enbart barn  
  1 barn75
  2 barn110
  3 barn135
  4 barn eller fler150+
  för varje barn utöver 410

  Av belopp som är gemensamt för efterlevande make och barn utges till maken ett belopp motsvarande 75 % av normalbeloppet. Belopp som är gemensamt för barn delas lika emellan dem

  Den kompletterande efterlevandepensionen beräknad enligt ovan skall multipliceras med tjänstetidsfaktorn. Som pensionsgrundande tjänstetid skall därvid endast tillgodoräknas tid som arbetstagaren har intjänat inom planens eller annat tillämpningsområde som avses i 10 §.


  11 KAP LIVRÄNTA

  Egenlivränta

  38 §
  En arbetstagare som avgår från sin anställning tidigast vid utgången av den månad han fyller 31 år har rätt till egenlivränta om han intjänat minst tre års pensionsgrundande tjänstetid. En arbetstagare som har fått sjukpension eller har gjort förtida uttag av ålderspension har dock inte rätt till egenlivränta. Om arbetstagaren efter avgången får pensionsrätt i en sådan anställning som anges i bilaga 1 upphör rätten till livränta om den pensionsgrundande tjänstetid som tillgodoräknats enligt denna plan, får tillgodoräknas för pensionsförmån i den nya anställningen.

  Egenlivräntans storlek


  39 §
  Egenlivränta utges fr o m den månad arbetstagaren fyller 65 år t o då arbetstagaren avlidit.


  40 §
  Vid beräkning av egenlivränta skall gälla följande särskilda grunder:

  1. egenlivränta utgörs av följande procent av pensionsunderlaget:

  Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb)Livräntenivå i %
  - 7,5 bb9,5
  7,5 - 20 bb61,5
  20 - 30 bb30,75

  2. tjänstetidsfaktorn skall utgöra förhållandet mellan den pensionsgrundande tjänstetid arbetstagaren har intjänat inom planens eller annat tillämpningsområde som avses i 10 § och denna tid utökad med den tid som vid avgången återstår till den månad arbetstagaren fyller 65 år, dock lägst talet 360, allt beräknat i hela månader.

  Om arbetstagaren avgår senare än nio månader före pensionsåldern skall tjänstetidsfaktorn beräknas som om han avgått med ålderspension.


  Kompletterande efterlevandelivränta

  41 §
  Kompletterande efterlevandelivränta utges under de förutsättningar och enligt de beräkningsgrunder som anges i 33-38 §§. Vid beräkningen skall dock gälla följande särskilda grunder:

  1. normalbeloppet utgörs av följande procent av pensionsunderlaget:

  Pensionsunderlag uttryckt i antal basbelopp (bb)Livräntenivå i %
  - 7,5 bb--
  7,5 - 20 bb30,5
  20 - 30 bb15,25

  2. Det som sägs i 40 § punkt 2 skall ha motsvarande tillämpning.


  12 KAP FRIBREV

  Fribrev för kompletterande ålderspension

  42 §
  Om arbetstagaren slutar sin anställning efter 28 års ålder utan rätt till ålderspension har han rätt till fribrev på den för kompletterande ålderspension intjänade pensionsrätten.


  13 KAP VÄRDESÄKRING

  43 §
  Älderspension, sjukpension och kompletterande efterlevandepension värdesäkras genom anknytning till basbeloppet för året före avgångsåret. Livränta värdesäkras genom anknytning till basbeloppet för året före det då livräntan börjar utges.

  Kompletterande delpension värdesäkras genom anknytning till basbeloppet för det år då delpensionen börjar utges.


  14 KAP UTBETALNING AV PENSIONSFÖRMÅNER M M

  44 §
  Arbetsgivaren kan när särskilda skäl föreligger medge förmånligare villkor än vad som framgår av planen

  Med arbetsgivaren avses om inte regeringen föreskriver något annat, statens arbetsgivarverk (SAV) eller ett verk eller en myndighet som SAV bestämmer.


  45 §
  För utbetalning av pensionsförmåner m m gäller de bestämmelser som anges i bilaga 2.


  15 KAP EFTERSKYDD

  46 §
  Om en arbetstagares anställning upphör gäller planen beträffande sjukdom och dödsfall ytterligare tre månader efter avgången. Detta gäller dock inte för en arbetstagare som erhållit annan anställning med tjänstepensionsrätt.


  ------------------------------------  ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER TILL PENSIONSPLANEN SOM TRÄDER IKRAFT DEN 1 JAN 1992


  1. Pensionsålder
  Den som är anställd 1991-04-01 och som 1991-12-31 fyllt 28 år och som i sin anställning (ej "bottentjänst") enligt det tidigare pensionsavtalet hade lägre pensioneringsperiod eller pensionsålder än 65 år och hos samma myndighet eller motsvarande fortsätter sådan anställning har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller den lägre pensionsåldern.

  Pensionen skall beräknas utan minskning för förtida uttag i tabellerna i 15, 17 och 21 §§. Ökning av ålderspension enligt 17 § får dock beräkna högst till ett belopp som motsvarar 80 % av arbetstagarens slutlön.

  En arbetstagare med lägre pensionsålder än 60 år får behålla tjänsteåldern 25 år.

  Anteckning:
  Parterna är ense om att en arbetstagare som förflyttas eller på grund av omorganisation eller liknande byter an-ställning skall ha rätt avgå med ålderspension enligt den tidigare pensionsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.

  Detta gäller inte om arbetstagaren i samband med en .sådan situation genom utbildning eller utveckling på annat sätt erhåller en högre befattning.


  2. 65 års ålder före 1 jan 1992
  Den som fyller 65 år före den 1 jan 1992 har rätt att kvarstå i anställningen i samma utsträckning som han hade rätt till enligt det tidigare pensionsavtalet. Den pensionsgrundande lönen beräknas som om han fyllt 65 år under år 1992.


  3. Pensionsgrundande tjänstetid
  En arbetstagare som 1991-12-31 kan tillgodoräkna sig tid före 28 års ålder enligt det tidigare pensionsavtalet skall bibehålla den tillgodoräknade tiden.


  4. Uppskjutet eller senarelagt uttag
  Ökning av ålderspensionens belopp vid uppskjutet eller senarelagt uttag skall beräknas tidigast fr o m den 1 januari 1992.


  5. Frånskilda änkor med underhållsbidrag
  Bestämmelserna om frånskild hustrus rätt till familjepension i pensionsavtalets lydelse 1991-03-31 om fördelning av familjepensionen skall på motsvarande sätt gälla efterlevandepension och kompletterande efterlevande- pension om följande villkor är uppfyllda:

  • arbetstagaren omfattades av statens pensionsavtal 1991-03-31 och fortlöpande intill dödsfallet
  • dom på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft före 1991-04-01.


  6. Skälighetsfrågor
  Har en arbetstagares sysselsättningsgrad ändrats under femårsperioden närmast före ikraftträdandet får pensionsberäkningen prövas i särskild ordning. Detta skall gälla pensionsfall som inträffar inom fem år efter ikraftträdandet.

  Vidare skall de fall prövas där tjänstetidsfaktorn är större än ATP:s poängårfaktor och pensionen till följd av övergången från brutto- till nettosystem blir väsentligt lägre än den annars skulle ha blivit.

  Även i övrigt får pensionsfall prövas där övergången till ett nytt pensionsavtal får orimliga konsekvenser för pensionstagaren. Detta skall gälla pensionsfall som in-träffar inom fem år efter ikraftträdandet

  Ovan angivna fall skall prövas i en särskild nämnd.


  --------------------------------------------  1991-02-13
  Bilaga 1

  PENSIONSGRUNDANDE TJÄNSTETID

  • anställning med pensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser
  • anställning med pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar i Danmark, Finland och Norge enligt överenskommelse 1973-12-18
  • anställning med pensionsrätt hos allmän försäkringskassa efter 1962-06-30
  • anställning med pensionsrätt hos
   • kommun (primärkommun, landstingskommun, kommunalförbund, församling eller kyrklig samfällighet
   • Svenska kommunförbundet eller länsförbund som anges i Svenska kommunförbundets stadgar
   • Landstingsförbundet
   • Svenska kyrkans församlings- och pastorsförbund
   • Kommunens pensionsanstalt (KPA)
   • Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (SPRI)
  • anställning med pensionsrätt hos vissa bolag


  -----------------------------------------------  1991-02-13
  Bilaga 2

  UTBETALNING AV PENSIONSFÖRMÅNER M M

  1 §
  Angående påföljd i pensionshänseende för den som uppsåtligen framkallar arbetstagarens arbetsoförmåga eller död gäller vad som sägs i 18 och 19 §§ lagen om försäkringsavtal (1927:77).


  2 §
  Vid samtidig rätt till mer än en tjänstepensionsförmån av samma slag skall, om pensionsförmånerna intjänats under simma tid, inte utges mer än vad som motsvarar den bästa av förmånerna, beräknad utan avkortning, om inte arbetsgivaren medger annat.


  3 §
  Utbetalning av pensionsförmåner sker månadsvis.

  Förfallodag för utbetalning av förmåner är den första ordinarie utbetalningsdagen efter begynnelsetidpunkten. Vid bestämmande av ränta enligt 3 § är dock tidigast förfallodag första ordinarie utbetalningsdag efter det att tre månader förflutit från det att arbetstagaren i ansökan fullgjort sin uppgiftsskyldighet.


  4 §
  Om förmåner enligt denna plan vilka försenats och utbetalas i form av retroaktivt belopp sammanlagt uppgår till 5 procent av det vid utbetalningstillfället gällande basbeloppet enligt AFL skall förmånstagaren erhålla ränta.

  Räntan beräknas under visst kalenderår enligt den räntefot som svarar mot det av riksbanken för den 30 november året dessförinnan fastställda diskontot.

  Räntan utges för tid från ingången av månaden efter den varunder förfallodagen inträffat till den dag då belopp är tillgängligt för lyftning av förmånstagaren.

  Rätt till ränta föreligger inte

  • om förseningen orsakats av arbetstagaren själv eller
  • om förseningen beror på krigstillstånd, strejk eller lockout eller annan liknande omständighet utanför pensionsutbetalarens kontroll.


  5 §
  Pensionsförmån vars månadsbelopp uppgår till högst 2 promille av basbeloppet enligt AFL skall avlösas med ett försäkringstekniskt beräknat kapitalbelopp.


  6 §
  Har någon för samma tid fått pension enligt planen och sådan förmån på grund av socialförsäkring som enligt 18 eller 24 §§ skall föranleda avdrag från pension och har socialförsäkringsförmånen beviljats vid sådan tidpunkt att den inte kunnat beaktas vid bestämmandet av pensionen enligt planen skall det som härigenom har utbetalats för mycket anses utgöra förskott på socialförsäkringsförmånen.


  7 §
  Har någon fått pensionsförmån obehörigen eller med för högt belopp och har han orsakat detta genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra Anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har han i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, skall han återbetala det som han fått för mycket. Arbetsgivaren får dock i särskilt fall helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten.


  8 §
  I fall som avses i 7 § får arbetsgivaren för slutlig reglering av de sammanlagda förmånerna innehålla skäligt belopp av pensionsförmån enligt planen, om ej hinder möter till följd av lagen om arbetsgivares kvittningsrätt.


  9 §
  Arbetsgivaren meddelar närmare bestämmelser om handläggning av ärenden om och utbetalning av förmåner enligt planen.


  SEKO Klubb Årsta postterminal

   
 •