Klubb Årsta postterminalPensionsfrågor

Basbeloppen 2016

Basbelopp är ett begrepp som infördes 1960 och fr.a. används för att inflationsskydda pensioner och olika försäkringar. Det justeras varje år av regeringen utifrån SCB:s och RFV:s beräkningar. Konsumentprisindex visar förändringen i priser på varor och tjänster. I samband med olika ekonomiska kriser har regeringen fifflat med basbeloppet. Det skulle därför ha varit högre om man inte (fr o m 1981) börjat räkna bort effekterna av olika politiskt-ekonomiska åtgärder ur underlaget – bl a 1992 års devalveringar.

Prisbasbelopp
Fr.o.m. 1999 benämns det "vanliga" basbeloppet prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2016 uppgår till 44.300 kronor (= - 200 jämfört med 2015).

Förhöjt prisbasbelopp
Utöver prisbasbeloppet finns ytterligare ett prisbasbelopp, det förhöjda prisbasbeloppet, vilket används i pensionssammanhang för att räkna fram pensionspoängen enligt ATP-systemet. (Tidigare fanns också under några år ett reducerat basbelopp, men detta upphörde i och med utgången av 1998). Det förhöjda prisbasbeloppet uppgår 2016 till 45.200 kronor (= - 200 kr).

Inkomstbasbelopp
Fr.o.m. 2001 kompletterades det förhöjda prisbasbeloppet av ett Inkomstbasbelopp. Det första året (2001) motsvarade inkomstbasbeloppet det förhöjda prisbasbeloppet, men därefter kopplas det till Inkomstindex istället för Konsumentprisindex. Inkomstindex visar förändringen dels av konsumentpriserna, dels av genomsnittsinkomsten för alla med pensionsgrundande inkomst i åldern 16 - 64 år. År 2016 uppgår inkomstbasbeloppet till 59.300 kr (= + 1.200 kr).

Fackets försäkringar
Basbeloppet används också i andra sammanhang, t ex för att reglera ersättningarna i fackets försäkringar. Som regel används då prisbasbeloppet på 44.400 kronor.

Äldre basbelopp
Äldre basbelopp finns HÄR!Inkomstindex


Inkomstindex fastställs på följande sätt.
Beräkningen sker
• på ett genomsnitt av alla pensionsgrundande inkomster med tillägg för inkomster över 7,5 basbelopp samt förtidspensioner för personer mellan 16 och 64 år.
• den så framräknade genomsnittsinkomsten för år 4 före det år index avser jämförs med år 1 före det år index avser
• minus förändringen i prisindex mellan år 4 och år 1
• omräknat med förändringen i prisindex år 2 och år 1 före det år index avser.

Exempel. Inkomstindex för år 1999 har fastställts till 100. Vi ska nu fastställa inkomstindex för år 2000.
  Vi antar att genomsnittsinkomsten år 4 före år 2000 (= 1996) var 150.000 kr och genomsnittsinkomsten för år 1 (=1999) var 152.000 kr. Genomsnittsinkomsten har då ökat med 1,33 procent. Prisindex för samma tid ökade med 0,6 procent. För att kunna jämföra äpplen med äpplen, dvs reala löner för respektive år, ska höjningen av genomsnittsinkomsten reduceras med höjningen av prisindex. Återstår alltså 1,33 - 0,6 = 0,73 procent. Denna siffra ska därefter räknas om med skillnaden i prisindex mellan år 2 (=1998) och år 1 (=1999). Denna skillnad uppgår till - 0,27 procent, dvs en av dessa sällsynta perioder då priserna faktiskt sjunker! Omräkningen ger då i det här ovanliga fallet 0,73 - 0,27 = 0,46 procent (det normala är ju att priserna ökar och därmed index räknas upp, inte ner som i det här exemplet).

  Vi ska nu till sist räkna om 1999 års index med årets förändring, vilket ger 100 * 0,46% = 100,46, som alltså - i det här exemplet - är index för år 2000.
  Detta index används för att dels räkna om värdet av de intjänade pensionsrätterna till inkomstpensionen, dels värdet av utgående ATP- och inkomstpensioner (men då måste dessutom hänsyn tas till den s.k. "normen").


Fastställda tal för Inkomstindex:

1999 - 100
2000 - 101,73
2001 - 103,20
2002 - 106,16
2003 - 111,79
2004 - 115,64
2005 - 118,41
2006 - 121,65
2007 - 125,57
2008 - 131,18
2009 - 139,26
2010 - 139,74
2011 - 142,34
2012 - 149,32
2013 - 154,84
2014 - 155,61
2015 - 158,91
2016 - 162,14

Balansindex

2010 - 137,31
2011 - 133,56
2012 - 140,45
2013 - 148,53
2014 - 146,84
2015 - 150,55
2016 - 159,37Kapningstal, "NPI-index" och Indexering
  Kapningstal"NPI-index" 1)Indexering (Värdesäkring)
19964,9%2,3%---
19974,5%1,5%0,0%
1998 3,5% 1,0% 1,48%
19993,5% 1,0%0,0%
20003,5% 1,0%1,01%
20014,0% 2,2%1,00%
20024,0% 2,9%  
20033,7% 2,1% 1,70
20042,9% 1,0% 1,53
20052,9% 1,0% 0,54
20062,9% 1,0% 0,61
20074,2% 1,5%1,47
2008 5,1% 2,1%2,19
  Höjning av inkomstbasbeloppet 2) ---- Indexering (Värdesäkring)
2009 6,04%    
2010 0,39%   0%
2011 1,96%   0%
2012 4,9%   2,73%
2013 3,7%   0,45%

1) = Kallas "60-delsreduktion" i försäkringsbolagens redovisningar. 2) = Används vid kapningen av lönehöjningar 60-65 år enligt ITP-P, Avdelning 2, § 3 mom 3.Äldre basbelopp
ÅrPrisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp
1960 4 200    
1961 4 300    
1962 4 500    
1963 4 700    
1964 4 800    
1965 5 000    
1966 5 300    
1967 5 500    
1968 5 700    
1969 5 800    
1970 6 000    
1971 6 400    
1972 7 100    
1973 7 300    
1974 8 100    
1975 9 000    
1976 9 700    
1977 10 700    
1978 11 800    
1979 13 100    
1980 13 900    
1981 16 100    
198217 800    
1983 19 400    
1984 20 300    
1985 21 800    
1986 23 300    
1987 24 100    
1988 25 800    
1989 27 900    
1990 29 700    
1991 32 200    
1992 33 700    
1993 34 400    
1994 35 200    
1995 35 700    
1996 36 20036 800  
1997 36 30037 000  
1998 36 40037 100  
1999 36 400 37 200  
2000 36 60037 300  
2001 36 900 37 700  
2002 37 900 38 700 38 800
2003 38 600 39 400 40 900
2004 39 300 40 100 42 300
2005 39 400 40 300 43 300
2006 39 700 40 500 44 500
2007 40 300 41 100 45 900
2008 41 000 41 800 48 000
2009 42 800 43 600 50 900
2010 42 400 43 300 51 100
2011 42 800 43 700 52 100
2012 44 000 44 900 54 600
2013 44 500 45 400 56 600
2014 44 400 45 300 56 900
2015 44 500 45 400 58 100

SEKO Klubb Årsta postterminal