Klubb Årsta postterminal

Pensionsartiklar - 5
Nya upphandlingen i ITP:n

Behöver du välja om? I så fall är 30 september sista datum!

 • Enligt vårt tjänstepensionsavtal ska vi numera själva välja hur hela eller delar av pensionen ska placeras. Valet är dock beroende av anställningsform och levnadsålder och begränsat till vissa bolag som avtalsparterna har valt ut. From den 1 juli i år har det gjorts en ny upphandling som resulterade i att tre av de tidigare bolagen fallit bort och ersatts av tre nya.
    Följande gäller from den 1 juli 2013.

  1. Den som är född 1981 eller senare samt alla timavlönade oavsett ålder tillhör Avdelning 1 i pensionsavtalet. Det innebär att hela ens tjänstepension är premiebaserad. Den premie som arbetsgivaren betalar in uppgår till 4,5 procent på min pensionsgrundande inkomst. För den som har en inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (2013 = 35.375 kr/mån) betalar arbetsgivaren en premie på 30 procent på den del av inkomsten som överstiger 7,5 ibb.

  2. Den som är född 1980 eller tidigare och har månadslön och en anställning på minst 20 procent tillhör Avdelning 2. Det innebär att ens pension består av dels en fast del som – enkelt uttryckt – uppgår till 10 procent av min slutlön, dels en premiebaserad del där arbetsgivaren placerar 2 procent av min pensionsmedförande lön i det eller de bolag som jag har valt.

  3. Man kan välja mellan traditionell pensionsförsäkring (som regel med en viss garanterad ränta) eller en fondförsäkring (där de värdepapper som ingår i fonden avgör utvecklingen). Den som tillhör avdelning 1 måste dock placera minst hälften av sin premie i en traditionell försäkring. Den som tillhör avdelning 2 kan välja att placera hela premien i antingen en traditionell försäkring eller i en fond. Den premie som man placerar i en fond kan delas upp på högst två olika fonder.

  4. Man kan strunta helt i att göra något val. I så fall placeras hela min premie (oavsett vilken avdelning jag tillhör) hos Alecta i en traditionell försäkring.

  5. From den 1 juli 2013 kan man välja placera sin premie hos följande bolag:

  Traditionell förvaltning
  Alecta
  AMF
  Folksam
  Skandia

  Fondförvaltning
  AMF
  Danica
  SEB
  SPP
  Swedbank

  6. Tre bolag är nya på listan: Folksam med tradionell försäkring och SPP och Swedbank med fondförsäkring.
  Tre bolag har ramlat ur: Nordea och Länsförsäkringar med traditionell försäkring och Nordea och Handelsbanken med sina fondförsäkringar.

  7. Är jag nöjd med de bolag som jag tidigare har valt och dessa finns kvar på listan så behöver jag inte göra någonting, då fortsätter de valen att gälla.

  8. Har man däremot tidigare valt något eller några av de bolag som fallit bort ska man ha fått hem en valblankett från Collectum. Där kan man välja mellan att:

      1. flytta min premieinbetalning och innestående kapital till något av de bolag som är valbara from den 1 juli i år
      2. fortsätta premieinbetalningen till något av de valbara bolagen men ha kvar mitt kapital i det gamla bolaget
      3. ha kvar premieinbetalningen i det bolag som jag tidigare har valt.

  Alternativ 3 har tidigare inte varit möjligt, man kunde inte fortsätta att betala in sin premie till ett bolag som inte längre finns på listan. MEN, observera att om man vill ha fortsatt inbetalning till ett bolag som inte längre är valbart så måste man välja det på den blankett som Collectum har skickat ut. I annat fall räknas man som ickeväljare och ens premie sätts i fortsättningen in hos Alecta som är ickevals-alternativet.

  9. Om du tidigare har valt ett bolag som fortfarande är valbart men vill flytta till ett av de nya bolagen anmäler du det på vanligt sätt till Collectum. Man kan när som helst byta mellan de bolag som finns på den valbara listan.

  Om du har frågor kontakta SEKO:s pensionsansvariga i vår region, Leif Skog (Årsta) och Per Backman.

  Jan Åhman

  Byta semester mot högre pension?

 • 2011 slöts ett avtal som ger möjlighet att byta semesterdagar mot högre pension. Avtalet gäller fortfarande och nu är det dags att bestämma sig om man är intresserad av att hoppa på erbjudandet. De som nappade på det ifjol och inte vill ändra något kan sitta still i båten, det man valde då fortsätter att gälla tills man anmäler något annat. Den som vill börja semesterväxla from 2014 – eller ändra i det val man redan gjort – måste anmäla det från den 4 november till den 2 december kl. 12.00 i år.

  Förutsättningen för att kunna byta semesterdagar mot högre pension är att man var anställd i Posten före bolagsbildandet 1994 och då hade rätt till mer än 30 dagars semester.
    Man måste byta bort minst två och högst sex semesterdagar. Minst 28 dagars semester ska kvarstå. Det innebär att den som har 31 dagars årssemester kan växla in högst tre dagar och den som har 34 dagar kan byta bort max. 6 dagar. Chefer kan växla in färre dagar eftersom det för dem måste kvarstå minst 30 dagar i semester.
    Man får göra semesterväxlingen, som det kallas, till och med det kalenderår man fyller 64 år.
    I år kan man anmäla sig för 2014 års semesterväxling från den 4 november kl. 12.00 till den 2 december kl. 12.00. Man kan därefter ändra sig för ett år i taget. Man kan under samma period också ändra antal dagar om man redan har gått in i semesterväxlingen, eller avsluta det. Anmälan görs genom Förmånspaketet. Endast de som har rätt till semesterväxling kan se uppgifter om den på Förmånspaketet. Man kan där se vilket belopp som betalas in som pensionspremie.
    Varje växlad semesterdag anses enligt avtalet om semesterväxling vara värd 5,45 procent av månadslönen. För en månadslön på 22.500 kr innebär det, exempelvis, att 22.500 x 5,45% = 1.226 kr/år (= 102 kr/mån) sätts in på mitt ITPK-P-konto för varje växlad semesterdag. Eftersom ITPK-P:n som regel tas ut under fem år innebär det att de insatta 1.226 kronorna för en semesterdag ger en höjd pension med 1.226 / 60 månader = 20,43 kr/månad. Väljer jag att växla max antal semesterdagar (sex dagar) blir den förhöjda pensionen för ett års insättning 6 x 20,43 = 122,60 kr/mån.
    Semesterväxlar jag under tio år blir den förhöjda pensionen för två semesterdagar (man måste växla in minst två) 10 x 2 x 20,43 = 408,60 kr. Byter jag bort sex dagar så kan jag göra det i max sex år eftersom de som har rätt till 34 dagars årssemester idag är som yngst 58 år pga att dagarna frystes 1995. I detta fall höjs då min utgående pension med 6 x 6 x 20,43 = 735,48 kronor/månad. (Sedan är det en annan sak hur min förvaltare handskas med mina premier; det verkliga utfallet kan ju bli både bättre och sämre!)

  Jan Åhman

  Utförligare information finns på Förmånspaketets hemsida.


  Två andra sätt att höja sin pension – för dem med höga löner:

  Löneväxling
  Den som har en lön på minst 10 inkomstbasbelopp (2013 = 47.167 kr/mån; 2014 = 47.417 kr/mån) och tillhör avdelning 2 i ITP-P-avtalet (=månadsavlönad och född 1980 eller tidigare) kan välja att byta ut en del av sin lön mot en förhöjd pensionspremie.

  Avstå rätt till familjepension
  Enligt vårt pensionsavtal har de som tillhör avdelning 2 och har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (2013 = 35.375 kr/mån; 2014 = 35.563 kr/mån) rätt till en s.k. familjepension. Familjepension innebär att efterlevande under vissa villkor får en pension.
    Den som har rätt till familjepension för sina efterlevande kan avsäga sig den rätten och i gengäld få en högre premie inbetald till sin pension.

  Löneväxling och avstående av rätt till familjepension kan göras via Förmånspaketets hemsida.

  Ytterligare information finns på vår pensionsida!

  Jan Åhman

  "Livräntan" ingen extrapension!
  Ofullständig uppgift på www.minpension.se

  • Sedan någon vecka finns en uppgift om tjänstepension från SPV på www.minpension.se och Pensionsmyndighetens hemsida. Den visar den ålderspension som intjänades under tiden i Postverket då vi hade ett pensionsavtal som hette PA91. Den redovisas med ett månadsbelopp ("livränta") som utbetalas livslångt från 65 års ålder.

  Nu är inte det hela ålderspensionen för dem som tillhör ITP-P avd 2 (vilket de allra flesta gör eftersom avdelning 2 omfattar månadsavlönade som är födda 1980 eller tidigare). Har man fortsatt sin anställning i det bolagiserade Posten och har 360 månader (30 år) pensionsgrundande tjänstetid får man en ålderspension på 10 % av pensionsmedförande lön livet ut.

  Det som visas på minpension.se är alltså en del av de 10 procenten. De är INTE hela min tjänstepension från Posten, och de är INTE heller ett tillägg utöver den 10-procentiga tjänstepensionen som numera heter ITP-P!

  Troligen kan SPV under hösten redovisa hela vår ålderspension på dessa sidor.

  Per Backman/Jan Åhman

  Röda kuvertet
  Slarvig information från Collectum

 • Under mars och april kommer ett rött kuvert att landa hemma hos många postanställda. Det röda kuvertet skickas ut av Collectum och innehåller uppgifter om vår tjänstepension. Den pension som vi tjänar in genom det kollektivavtal, ITP-P, som facket och Posten har tecknat för anställda i den svenska delen av PostNord. Det röda kuvertet ser lite annorlunda ut beroende på vilken del av vårt pensionsavtal man tillhör. Det finns två delar, ITP-P avdelning 1 och ITP-P avdelning 2.

  ITP-P avdelning 1
  I avdelning 1 finns de som är födda 1981 och senare och är fyllda 25 år. Dessutom finns här alla timavlönade och resursanställda oavsett födelseår förutsatt att de fyllt 25 år.
    I det Röda kuvertet redovisas för denna grupp hur stort pensionskapital man har tjänat in från den 1 januari 2009 samt de avgifter och den skatt som dras från pensionskapitalet. Arbetsgivaren betalar för dem som tillhör avdelning 1 in en premie som motsvara 4,5 procent av min pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, för lönedelar därutöver avsätts 30 procent. Har man valt Familjeskydd och/eller Återbetalningsskydd redovisas det också i beskedet.
    Eftersom de som tillhör avdelning 1 inte får någon ytterligare tjänstepension framgår hela bilden av ens tjänstepension av det Röda kuvertet.

  ITP-P avdelning 2
  Avdelning 2 omfattar de flesta medlemmar eftersom alla som är månadsavlönade och är födda före 1980 och tidigare tillhör denna del av avtalet. Det Röda kuvertet för avdelning 2 kommer första gången nu i vår 2012. Collectum har varit administratör för avdelning 2 sedan 1 juli 2010 och redovisar nu avsatta premier och hur det insatta kapitalet utvecklats samt skatt och avgifter som har dragits fr.o.m. detta datum. Det framgår också om man har valt Återbetalningsskydd och/eller Familjeskydd.
    För avdelning 2 handlar det om den del av tjänstepensionen som kallas ITPK-P och som är en kompletterande ålders/tjänstepension. Arbetsgivaren batalar varje år in en premie som motsvarar 2 procent på den pensionsmedförande lönen till min ITPK-P.
    OBSERVERA! att Collectum i det röda kuvertet dels skriver att de uppgifter som redovisas gäller det val man har gjort från 1 juli 2007 men det handlar alltså om de premier som har betalats in fr.o.m. den 1 juli 2010. Dels är det preliminära månadsbelopp för utgående pension som redovisas beräknat på att min ITPK-P-pension ska betalas livet ut. Nu gör den inte det; vår ITPK-P-pension betalas ut under fem år. Beloppet blir därmed högre än det som redovisas.

  Avdelning 2 får förutom det röda kuvertet från Collectum en redovisning direkt från det/de bolag man hade valt för sina kompletterande tjänstepensioner, Kåpan och ITPK-P, fram till 1 juli 2010.

  För att de som tillhör avdelning 2 ska få en total bild av sin ålders/tjänstepension måste man förutom de nämnda beskeden dessutom lägga till den, enkelt uttryckt, 10-procentiga och livsvariga ålderspension som SPV (Statens Tjänstepensionsverk) redovisar i sitt årliga besked till alla som tillhör avdelning 2.

  Per Backman/Jan Åhman

  Delpensionsvillkoren

 • Posten inrättade 2002 genom ett arbetsgivarbeslut delpension som en möjlighet för dem som fyllt 60 år. Numera är delpensionen en del i Personalomställningsavtalet. Villkoren för delpension är däremot inte avtalsreglerade utan har fastställts av arbetsgivaren.

  Förmånligare
  Delpensionen gäller tidigast från 60 år och intill 65 år. Den kvarvarande deltidsanställningen måste omfatta minst 40 procent av heltid. Pensionen och deltidsanställningen tillsammans får omfatta högst den anställningsprocent man har idag. Den som har en konstitutorialanställning måste säga upp denna.
    Pensionen beräknas enligt reglerna i ITP-P, ålderspension före 65 år (punkt 5.2.1). Denna regel är förmånligare än den som gäller om man går vid 60 eller 63 år enligt övergångsbestämmelserna, vilket belyses av följande exempel.

  84 procent
  Om jag arbetar heltid och har 23.000 i månadslön och i genomsnitt hade 500 kr/mån i ob-tillägg och andra pensionsgrundande tillägg året innan jag går i delpension, har full tjänstetid (30 år) och ansöker om 50 procent i delpension blir ersättningen denna:

  • 50 procent i lön = 11.500 kr/mån
  • 50 procent i delpension = 8.257 kr/mån = 72 procent av pensionsmedförande lönen.
  • SUMMA per månad lön + delpension = 19.757 kr/mån = 84,1 procent av nuvarande heltidslön. Till detta kommer i detta exempel 250 kr/mån i ob-tillägg om man i den kvarvande deltidsanställningen är berättigad till detta.
    Den som går i pension enligt övergångsbestämmelserna vid 60 år får enligt de regler som då gäller 65 procent av den pensionsmedförande lönen. I detta exempel blir det 15.275 kr/mån = 65 procent av nuvarande heltidslön.

  Delpensionen kan omprövas om man blir långtidssjukskriven eller beviljas sjukersättning (fast eller tidsbegränsad). Man kan själv välja att avsluta delpensionen och övergå till hel pensionering enligt övergångsreglerna (och de villkor som gäller för den). Man tillåts däremot inte att avsluta delpensionen för att återgå i tjänst på de procent som delpensionen omfattar.

  Konsekvenser
  Den "ordinarie" tjänstepensionen vid 65 år(ITP-P) beräknas på deltidsanställningens pensionsmedförande lön och den pensionsmedförande lön som ligger till underlag för delpensionen. Det innebär en något lägre tjänstepension (eftersom den pensionsmedförande lönen för delpensionen "fryses" vid det belopp som gäller när man går i delpension. Exempel. Om min pensionsmedförande lön när jag går i delpension är 23.000 kr beräknas tjänstepensionen för delpensionsdelen på detta belopp. Min pensionsmedförande lön för deltidsanställningen har naturligtvis höjts något fram till 65-årsdagen. Å andra sidan gör kapningsreglerna i pensionsavtalet att jag inte alltid får tillgodoräkna mig de senaste fem årens lönehöjningar fullt ut, varför skillnaden i slutänden inte blir så stor jämfört med om jag jobbat heltid fram till 65 år). Dessutom beräknas tjänstetidsfaktorn för delpensionen fram till 65 år, vilket kan vara av betydelse för den som inte uppnått full tid (30 år) när man går i delpension.
    På samma sätt påverkas också den kompletterande tjänstepensionen (ITPK-P) något. Arbetsgivaren fortsätter att betala in premien till ITPK-P:n för deltidsanställningen och delpensionen, men eftersom delpensionens pensionsmedförande lön "fryses" blir premien för den delen något lägre.).
    Not. Den "ordinarie" tjänstepensionen vid 65 år uppgår - enkelt uttryckt - till 10 procent av den pensionsmedförande lönen. Den kompletterande tjänstepensionen innebär att arbetsgivaren betalar in två procent av min lön i premier; pensionens storlek blir beroende av hur dessa premier förräntar sig i det bolag jag själv valt.
    Den allmänna statliga pensionen påverkas såtillvida att ingen pensionsavgift betalas in för delpensionen (men självklart för deltidsanställningen).

  Bra erbjudande
  Sammanfattningsvis kan man säga att detta är ett förmånligt erbjudande till den som är intresserad av att trappa ner - förutsatt att man hinner uppnå en skaplig tjänstetidsfaktor fram till 65 år.
    Om man har rätt att gå vid 60/63 år enligt övergångsbestämmelserna kan man avbryta sin delpension och gå i hel pension. För den som har rätt att gå vid 60 år kan det exempelvis vara intressant att först ta delpension ett par år och senare gå med hel pension. Pensionen enligt övergångsbestämmelserna räknas upp med drygt tre procent för varje år som man senarelägger sin pensionering. Det innebär att man vid 62,5 års ålder får en pension på ca 73 procent.

  Jan Åhman
  Januari 2012


  Sänkt inkomstpension 2010

 • Inkomstpensionen sänks 2010 med 4,3 procent. Inkomstpensionen är den stora statliga pension som är grundplattan i pensionssystemet. Ovanpå ligger premiepensionen, som betyder väldigt litet för dem som går i pension idag, samt tjänstepensionens olika delar, som betyder mer. Dessutom kan man ju ha privata pensionsförsäkringar.
    Den direkta anledningen till sänkningen av inkomstpensionen är den dåliga konjunkturen under de senaste krisåren. I det gamla goda pensionssystemet – folkpension och ATP – var pensionerna kopplade direkt till prisutvecklingen. I det nya systemet är de beroende av både pris- och löneutvecklingen – men också av hur mycket fiktiva pengar som betalas in till systemet. Betalas det, som nu under de Littorinska skitåren, in mindre premier än vad som betalas ut i pensioner så slår den s.k. bromsen till. Det är vad som sker både i år och nästa år och därför sänks pensionerna för vanligt folk (höjdarna har ju för egen del garanterat sig mot alla bromsar genom helt egna pensionssystem).
    Det kommer dessutom ovanpå den skattereform som den nuvarande regeringen genomfört och vilken resulterat i att pensionärerna idag betalar en avsevärt högre andel i skatt än andra grupper. För undertecknad innebär skattesystemet följande. Jag är (tjänste)pensionär till 50 procent och arbetar 50 procent. Under 2009 betalade exakt lika mycket i skatt på min lönedel, som på min pension, som motsvarar ca 70 procent av lönen. Är det inte fantastiskt!

  Jan Åhman

  Nyval 2010

 • Alla som tillhör ITP-avtalet, oavsett om man är anställd i Posten eller något av alla de andra företag som också tillämpar ITP-avtalet, måste välja om under 2010. Detta därför att de avtalsslutande parterna gett Collectum, det företag som administrerar pensionsplanen, i uppdrag att göra en ny upphandling av förvaltare. Sammanlagt finns tio olika alternativa att välja mellan, fem traditionella försäkringar och fem fondförsäkringar.
    De som tillhör avtalets avdelning 1 (=född 1981 eller senare samt alla timanställda) har gjort sitt val under sommaren. Resultatet blev att AMF var det populäraste valet bland de 144 000 privatanställda tjänstemän (varav relativt få postisar) som gjorde ett aktivt val av ny förvaltare för sin tjänstepension ITP.

  Åtta bolag, tio alternativ
  De aktiva ITP-valen fördelade sig så här mellan de åtta valbara bolagen:
  • AMF: 32,6 procent (traditionell + fond)
  • Alecta: 15,3 procent (traditionell)
  • Handelsbanken Liv: 14,7 procent (fond)
  • Länsförsäkringar: 12,2 procent (traditionell)
  • SEB Trygg Liv: 9,8 procent (fond)
  • Nordea Liv & Pension: 6,3 procent (traditionell + fond)
  • Danica Pension: 4,8 procent (fond)
  • Skandia Liv: 4,4 procent (traditionell)

  60 procent valde
  Totalt var det 240 000 privatanställda tjänstemän som skulle välja ny förvaltare för sin tjänstepension före den 1 juli. 144 000 tjänstemän, 60 procent, gjorde ett aktivt val bland de förvaltare som Collectum upphandlat. De 96 000 tjänstemän, 40 procent, som inte gjorde något aktivt val får sina premier placerade hos Alecta.

  De allra flesta av SEKO:s medlemmar tillhör avdelning 2 i avtalet eftersom vi som regel är födda 1980 eller tidigare. Vi ska göra våra val under hösten, mer om det på annan plats i detta eller nästa nummer av Facktuellt.

  Per Backman & Jan Åhman

  HÄR! finns ytterligare information om höstens val.

  Löneväxling till pensionsavsättning

  Enligt vårt nya pensionsavtal ges möjlighet för dem med höga inkomster att växla en del av lönen till pension. Facktuellt redogör kortfattat för villkoren.

 • Löneväxling innebär att man avstår en del av sin lön före skatt för att istället få den insatt som en pensionspremie.
    Från och med september 2010 erbjuder Posten möjlighet till löneväxling för anställda med lön över 10 inkomstbasbelopp (42 583 kr/mån under 2010) och har pensionsvillkor enligt pensionsavtalet ITP-P avdelning 2 (= månadsavlönad och född 1980 eller tidigare).

  Föstärkt
  Arbetsgivaravgiften för pensioner är lägre än för den ordinarie lönen. Eftersom Posten därigenom får en lägre avgift förstärker Posten det löneväxlade beloppet med en faktor 1,06. Det innebär att om man avstår 1 000 kr av sin lön så kommer Posten att betala in en pensionspremie på 1 060 kr. Löneavståendet blir därför kostnadsneutralt för Posten.
    För att löneavståendet inte ska påverka förmånerna från den allmänna försäkringen medges löneväxling endast för den del av lönen som överstiger 34 365 kr/månad (= 8,07 inkomstbasbelopp).

  Max Matthiesen
  Begäran om löneväxling som inkommer senast den 25:e i månaden gäller fr o m månadslönen nästkommande månad.
    Löneväxling kan ändras tidigast efter 6 månader.
    Löneväxlingen administreras av Max Matthiessen AB, som också ombesörjer att pensionspremierna placeras i det försäkringsbolag som den anställde valt.
    Från den 1 oktober kommer begäran om löneväxling att kunna göras elektroniskt via inloggning i Förmånspaketet. Innan dess får man själv kontakta Max Matthiessen AB.

 • Utförligare information HÄR!

  Nya kapningsregler i ITP

 • ITP-avtalet, som reglerar vår tjänstepension, innehåller regler som innebär att lönehöjningar mellan 60-65 år endast till en del räknas med i den pensionsmedförande lönen.
    Dels finns en 60-delsreducering, som innebär att ju närmare jag kommer 65 årsdagen, desto mer räknas bort av lönepåslaget. Dels finns ett kapningstal som fastställs för varje år av avtalsparterna.

  Nuvarande avtal
  60-delsreduceringen innebär följande. Om jag får en löneökning på 700 kronor så läggs den del som motsvarar nettoprisindex, NPI, ograverad till min pensionsmedförande lön. NPI har fastställts till 1,5 procent för 2007. Om jag har en pensionsmedförande lön före löneökningen på 20.000 kr innebär det 300 kronor (20.000 x 1,5%). Resterande del av löneökningen, 400 kronor (700 - 300) reduceras med lika många månader som jag har kvar till min 65-årsdag. Om vi antar att jag är 62 år innebär det att jag har 36 månader kvar, vilket ger en reducering till 400 x 36/60 = 240 kronor. Av löneökningen på 700 kr får jag alltså behålla 300 + 240 = 540 kronor.
    Detta belopp skall till sist stämmas av mot det s.k. kapningstalet. Eftersom detta för år 2007 fastställts till (ovanligt höga) 4,2 procent blir det inga problem. 20.000 x 4,2% = 840 kronor. Jag skulle alltså, i det här exemplet, klara en högre löneökning utan kapning.

  Nya avtalet
  Problemet med nuvarande regler är att de dels är krångliga, dels att både NPI och kapningstal bestäms först en bra bit in på året, vilket till exempel kan göra det svårt att i samband med en lönerevision veta hur stor löneökning jag kan få utan att den kapas bort i pensionunderlaget.
    Svenskt Näringsliv och PTK (som är bärare av ITP-avtalet) har mot den bakgrunden kommit överens om nya kapningsregler. De nya reglerna gäller för deras del fr.o.m den 1 januari i år (2008). När vi får ett nytt avtal kommer de även att omfatta oss.
    Istället för 60-delsreducering och kapningstal binder man kapningen till inkomstbasbeloppet (som fastställs av regeringen) enligt denna tabell:

  Månader kvar
  till pension
  Pensionsgrundande
  lönehöjning
  59-49 1,20 x ökningen av inkomstbb
  48-37 1,15 x ökningen av inkomstbb
  36-25 1,10 x ökningen av inkomstbb
  24-13 1,05 x ökningen inkomstbb
  12-1 1,00 x ökningen av inkomstbb

  Exempel. Ökningen av inkomstbasbeloppet mellan 2007 och 2008 är 4,6 procent. Om jag den 1 oktober i höst är 62 år och då har en lön (egentligen= pensionsmedförande lön) på 20.000 kr klarar jag en löneökning på 20.000 x 1,10 x 4,6% = 1.012 kronor utan att den kapas.

  Jan Åhman

  Pensionsförhandlingarna inne i ett slutskede

  Nytt ITP-avtal blir helt premiebestämt • Bättre sjuklön men sämre sjukpension • Övergångsregler

 • Förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal verkar tyvärr vara inne i ett slutskede. Jag skriver tyvärr, därför att det nya avtal det handlar om troligen innebär en försämring. Jag skriver troligen därför att en av de stora nackdelarna med det nya avtalet är att ingen kommer att veta vad det egentligen ger förrän om många, många år.

  4,5 procent i premie
  Den viktigaste förändringen är att det nya ITP-avtalet innebär en övergång från ett förmånsbestämt (10 procent av slutlön) till ett premiebestämt (4,5 procent på lönen sätts av och sedan blir pensionens storlek beroende på hur länge jag arbetat och hur mycket jag tjänat in och sist, men inte minst, hur pengarna förräntats).
    Den här frågan är dessvärre redan avgjord enligt tidigare avtal. Förhandlingarna handlar istället om fr.a. fyra delfrågor:
  • Vilka åldersklasser som ska omfattas av det nya avtalet och vilka som får gå kvar på det gamla
  • 10 procent i sjuklön mellan dag 91 - 360.
  • Sjukpensionens storlek för den som har sjukersättning
  • Vem som ska förvalta pensionspengarna och inflytandet över dem

  Övergångsregler
  Det nya avtalet kommer att gälla för dem som är födda 19?? och senare och för alla nyanställda oavsett födelseår. Enligt PTK:s avtal omfattas de som är födda 1979 eller senare av det nya avtalet. Om det årtalet används i vårt avtal skulle det innebära att de som är födda mellan 1979 och 1984 skulle tappa flera års premier, eftersom dessa i det nya avtalet betalas in från det man fyllt 25 år. SEKO hävdar därför ett senare datum än 1979.
    De som är födda före det datum parterna till slut enas om kommer att omfattas av det gamla avtalet, inklusive övergångsreglerna (rätten att gå vid 60/63 år).

  Sjuklön Dag 91 - 360
  Några villkor kommer dock att förändras.
    Enligt vårt Villkorsavtal får man 10 procent i sjuklön från arbetsgivaren mellan den 15:e och 90:e sjukdagen ovanpå sjukpenningens 80 procent. Därefter upphör ersättningen och det finns inte heller någon kompletterande ersättning för denna period i vårt nuvarande pensionsavtal. Enligt det nya ITP-avtalet får man behålla de 10 procenten upp till den 360:e sjukdagen.
    Å andra sidan har de som beviljats sjukersättning 21 procent i sjukpension enligt vårt gällande pensionsavtal. I det nya avtalet vill arbetsgivaren sänka sjukpensionen till 15 procent; det är vad som gäller enligt PTK:s avtal. Förhandlingar pågår på denna punkt och förhoppningen är att åtminstone rädda kvar de 21 procenten för dem som är anställda i Posten när det nya avtalet träder i kraft. Det är ju vackert så, men det innebär samtidigt att vi får ännu ett exempel på att de som anställs i "Bolagsposten" får sämre villkor än vi som var med på den gamla goda myndighets- och affärsverkstiden.

  Förvaltare
  En sista stridsfråga gäller vem som ska förvalta premierna för "ickeväljarna", de som inte själva vill välja förvaltare utan låter premierna stå kvar hos det bolag som parterna utsett. Enligt PTK:s och Svenskt Näringslivs avtal hamnar premierna hos Alecta, ett bolag där varken Posten eller de fackliga organisationerna har något inflytande.
    Förhandlingarna fortsätter den 24 april och 16 maj.

  Jan Åhman

  Pensionsförhandlingarna
  I Partiets spår mot mäklarborden!

  Vårt pensionsavtal i Posten, ITP-P, grundar sig på PTK:s ITP-avtal. I ITP-P finns en protokollsanteckning som innebär att vi ska ta upp förhandlingar om vårt avtal när PTK ändrar sitt. Frågan har nu blivit aktuell eftersom PTK förhandlat fram ett helt nytt ITP-avtal som började gälla 2007. Pensionerna var uppe i samband med löneförhandlingarna i höstas men parterna kom då överens om att förhandla ITP-avtalet separat. Dessa förhandlingar har nu startat och ett nytt avtal ska vara klart till den 30 juni 2008 och börja gälla den 1 januari 2009.

 • Vårt nuvarande pensionsavtal är till en (större) del förmåns- och till en (mindre) del premiebestämt. Vi får – enkelt uttryckt – tio procent av slutlönen i pension från Posten när vi går med ålderspension vid 65 år. Men dessutom betalar Posten från det vi fyllt 28 år varje månad in en premie på två procent av lönen till en kompletterande pension.
    PTK:s nya ITP-avtal är helt premiebestämt. Arbetsgivaren betalar – från 25 års ålder – in en premie på 4,5 procent av lönen. Hur stor pensionen sedan blir är beroende av hur mycket jag tjänar under hela min tid i företaget och hur de avsatta premierna förräntar sig.

  1979 eller senare
  Nu ska det tilläggas att det nya PTK-avtalet omfattar dem som är födda 1979 och senare. De som är födda före 1979 omfattas även i fortsättningen av det gamla avtalet (men med några justeringar). Tanken var att de som var 25 år eller yngre när det nya avtalet trädde i kraft skulle omfattas av det nya avtalet, men eftersom förhandlingarna drog ut på tiden (de har pågått ett antal år) så blev det inte riktigt så. Den som nu går in i PTK:s nya avtal kan ha fyllt 28 år och tappar därmed de första årens pensionsgrundande premie. Det här är en stötestenarna i de förhandlingar som nu pågår mellan SEKO och ALMEGA/Posten.

  Sjukpensionen
  En annan tvistefråga gäller sjukpensionen. I vårt avtal får den som av Försäkringskassan beviljas sjukersättning 21 procent i sjukpension från ITP, ovanpå de ynka 64 procent som sjukersättningen ger. I PTK:s avtal är sjukpensionen 15 procent. Visserligen har de, å andra sidan, en tioprocentig sjuklön som komplement till sjukpenningen mellan dag 91 och dag 365, något som vi saknar. Men ska man välja så är trots allt en bättre sjukpension mer värd.

  Premie- eller förmånsbestämt?
  Den stora frågan är naturligtvis vilket som är bäst: en helt premiebestämd pension eller en förmånsbestämd. De flesta bedömare tycks vara eniga om att en helt premiebestämd pension inte bara är mera riskfylld för den anställde utan också att den ger en lägre pension. Frågan kan tyckas litet hypotetisk idag, eftersom de som nu går in i det nya avtalet inte får ut sin pension förrän om bortåt fyrtio år, men den måste ändå ställas.

  En räkneövning
  Man kan i och för sig göra en liten räkneövning som visar effekterna, utifrån de erfarenheter vi har av vår premiebestämda del i ITPK-P. Den ser ut så här:

  Vår kompletterande pension, Kåpan och ITPK-P, är tom 2006-12-31 värd ca 2.200 kr/mån i de fem år som den betalas ut enligt grundalternativet (placering i Kåpan pensioner, inget familje- eller återbetalningsskydd, normal lön för en tvåskiftare).
    I det nya ITP-avtalet avsätts premien from 25 år, det blir max. sammanlagt t 40 års premieinbetalning fram till 65 år. Kåpan/ITPK-P har betalats in i 15 år (från 1991). Omräknat till 40 års inbetalningar blir då 2.200 kr istället 5.900 kr. Å andra sidan är utbetalningen av Kåpan/ITPK-P beräknat på att pengarna bränns på fem år. Den nya pensionen ska räcka livet ut. Den beräknade genomsnittliga återstående livslängden vid 65 år ligger f.n på ca 16 år, alltså ungefär tre gånger mer. Då sjunker beloppet till ca 2.000 kr/mån. Nu har dock premien till Kåpan och ITPK-P varit lägre än till den nya ITP-pensionen. Till Kåpan betalades (1991-1994) 1,5 procent och till ITPK-P betalar man fr.o.m. 1995 2 procent. Till den nya ITP-pensionen avsätts 4,5 procent. Korrigerat med denna faktor blir pensionen i så fall ca 4.700 kr/månad.
    Det kan jämföras med att en tvåskiftssorterare med nuvarande lön vid 65 år kan räkna med en ålderspension på ca 2.000 - 2.100 kr/mån (om man har full tjänstetid!). Till det kommer den kompletterande pensionen som idag bara är värd 2.200 kr i fem år, men de som har varit inne i systemet full tid (37 år) kommer att få ca 2.000 kr/mån om man räknar om det till en livsvarig pension. Deras sammanlagda pension i det nuvarande systemet skulle alltså bli ca 4.200 - 4.300 kr/mån eller några hundralappar mindre än i det nya systemet.

  Frågan är som sagt litet hypotetisk idag och man kan bara hoppas att kalkylen stämmer år 2044 när de första går i pension enligt det nya ITP-avtalet!

  Mäklarborden
  En grupp som helt säkert kommer att tjäna på det nya avtalet är de som äger och förvaltar de fonder som vi ska placera våra pensionspremier hos. Det är inte omsorgen om våra pensioner som drivit på den utveckling som nu har lett till att nästan alla pensionssystem är premiebestämda. De flesta bedömare är som sagt, mitt lilla räkneexempel till trots, eniga om att pensionerna snarast kommer att sänkas i de premiebestämda systemen. Den förhoppningen är naturligtvis en stark drivkraft bakom systemskiftet. Det innebär också att man lägger över en större del av risken på oss anställda, på vanligt folk. Men den kanske starkaste drivkraften av alla är den att det privatägda finanskapitalet ska kunna göra sig än större profiter på vårt pensionssparande. Det är vid mäklarborden – och de som äger dessa – som vi hittar de stora vinnarna!
    Man kan mot den bakgrunden fråga sig hur fackföreningsrörelsen – som vanligt med LO i spetsen – har accepterat detta systemskifte. Har vi bara traskat patrull bakom det parti, som angett riktningen när man övergav ATP-systemet?!

  Jan Åhman

 • Utförligare information om PTK:s nya ITP-avtal finns HÄR!

  Pensionsförhandlingarna återupptas i maj

 • PTK slöt förra våren ett nytt ITP-avtal, som på väsentliga punkter skiljer sig från det gamla avtalet. Vårt pensionsavtal, ITP-P, grundar sig på PTK:s avtal. I protokollet från de förhandlingar som resulterade i ITP-P-avtalet finns en passus som säger att parterna ska ta upp förhandlingar om den ursprungliga ITP-planen görs om. Mot den bakgrunden påbörjades förhandlingar kring ITP-P-avtalet i oktober ifjol. Förhandlingarna har legat nere under vintern, men återupptas den 11 maj.
    När förhandlingarna startade krävde ALMEGA, som förhandlar för Posten, att ett nytt pensionsavtal i Posten ska vara ett rent ITP-avtal. Det innebär bl.a. att man vill försämra sjukpensionen vid sjukersättning och ta bort de övergångsbestämmelser som ger rätt för stora grupper att gå vid 60 år.
    SEKO:s krav är att dagens avtal skall fortsätta att gälla.
    Det kan i sammanhanget vara av intresse att notera vad som hänt inom Tele:s avtalsområde. SEKO:s medlemmar inom Telebranschen har ett liknande ITP-avtal som oss (ITP-T). I det avtal om löner om anställningsvillkor som nyligen slutits för Tele för april 2007- mars 2010 (de ligger ett halvår före oss i löneförhandlingarna) finns ett avsnitt om pensionerna. Enligt detta är
  • pensionsvillkoren oförändrade för dem som redan är anställda.
  • för dem som nyanställs och är födda 1979-01-01 eller senare tillämpas det nya ITP-avtalet.
  • för övriga nyanställda gäller det gamla avtalet med vissa justeringar.

  Jan Åhman

  Not. Jag skrev utförligt om PTK:s nya avtal i Facktuellt nr 4/2006. Artikeln finns här!

  PTK tecknar nytt pensionsavtal

  Övergår till premiebaserad tjänstepension • Sjuklön dag 91 - 360

 • Den 25 april slöt Privattjänstemannakartellen, PTK, ett nytt pensionsavtal, som träder i kraft under 2007. Eftersom vårt pensionsavtal, ITP-P, grundar sig på PTK:s avtal, finns det anledning att studera det nya avtalet.
    Den största förändringen är att även PTK nu går från en förmånsbestämd pensionsplan till en helt premiebestämd. Med förmånsbestämd menas att planen garanterar en viss pension, i vårt fall – enkelt uttryckt – 10 procent av slutlönen. Med premiebestämd avses att arbetsgivaren avsätter en premie till min pension, som helt och hållet blir beroende av hur de avsatta pengarna förräntar sig.

  Orsakerna
  Idag har de flesta stora aktörerna på arbetsmarknaden övergått från förmånsbestämda till premiebestämda avtal. Vårt avtal i Posten är förmånsbestämt, men innehåller också en premiebestämd del. Förutom att vi garanteras tio procent av slutlönen så avsätter Posten två procent av vår lön till en premiebestämd pension som läggs ovanpå de tio procenten.
    Varför går man då över till premiebestämda pensioner? Orsakerna är flera. Framför allt så anser sig arbetsgivaren få bättre kontroll av sina kostnader och dessutom ett minskat ansvar för framtida pensioner: de betalar in premien och sedan får pensionen bli vad den blir. En annan orsak, som inte ska underskattas, är att de privata finanskapitalen får mer pengar att tjäna pengar på. I de tidigare förmånsbestämda systemen fonderades pengar i AMF pension, Alecta och andra partsstyrda och icke vinstdrivande bolag. Nu är det fritt fram för Wallenberg och de andra profitörerna att jaga premiepengar som de och deras överbetalda mäklare kan berika sig på att placera.
    Blir då, till sist, pensionerna bättre med premiebestämda avtal? Ja den frågan vet ingen svaret på. Det är själva poängen!

  Nya avtalet
  PTK:s nya ITP-avtal omfattar dem som är födda 1979 eller senare. För dem som är födda tidigare gäller det gamla avtalet. I företag som ansluter sig till ITP fr.o.m 2007 gäller det nya avtalet för alla anställda, oavsett levnadsålder.
    Den premie som arbetsgivaren betalar uppgår till 4,5 procent av den pensionsmedförande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (2006 = 27.813 kr/mån). För lönedelar därutöver betalas 30 procent.
    Anslutningsåldern är 25 år för ålderspensionen och avgiftsbefrielseförsäkringen (i vårt avtal gäller 28 år). För sjukpensionen gäller 18 år.
    Avtalet innehåller en avgiftsbefrielseförsäkring. Den innebär att pensionspremien fortsätter att betalas in vid sjukdom, olycksfall, föräldraledighet med föräldrapenning (högst tretton månader), föräldraledighet med arbetstidsförkortning (längst tills barnet fyllt 8 år) samt tillfällig föräldrapenning för vård av barn.
    I vårt avtal finns en begränsad "avgiftsbefrielseförsäkring" som gäller vid sjukdom. Posten fortsätter att betala min premie till ITPK-P vid sjukdom och även om jag tvingas sluta min anställning p.g.a. sjukersättning. I det fallet betalas premien fram till 65-årsdagen.

  Flytträtt
  Avtalet innehåller regler om Återbetalningsskydd och Familjeskydd liknande dem vi har i vårt avtal (men inte identiska).
    Liksom för vår kompletterande pension (ITPK-P) får man själv välja förvaltare och typ av försäkring. Minst 50 procent av premien måste dock placeras i en traditionell pensionsförsäkring. En nyhet är att man inför flytträtt för hela mitt intjänade pensionskapital, även det som man placerat enligt det hittills gällande avtalet (motsvarande vår ITPK-P). I vårt avtal kan man visserligen när som helst byta förvaltare av ITPK-P-premien, men man får inte ta med sig det man redan har betalt in till det gamla bolaget.
    Ålderspensionen betalas i normalfallet ut från 65 års ålder och därefter livet ut. Det delningstal som då används för att beräkna återstående livslängd är lika för kvinnor och män.
    Man kan som tidigare välja att ta ut sin pension tidigare än 65 år (tidigast vid 55 år). En nyhet är att man kan välja att få sin intjänade pension utbetald – helt eller delvis – under en begränsad tid, dock minst under fem år.

  Sjukpensionen
  Sjukpensionsdelen i avtalet innehåller en nyhet.
    Sjukpenningen vid sjukdom är idag 80 procent av lönen (enkelt uttryckt) fr.o.m. den 15:e sjukdagen fram tills dessa man antingen blir frisk eller övergår i sjukersättning. Vid sjukersättning sjunker ersättningen till 64 procent.
    Enligt vår Villkorsavtal med Posten får vi 10 procent från arbetsgivaren från dag 15 t.o.m. dag 90. Från och med den 91:a sjukdagen får vi ingen ersättning från Posten ovanpå sjukpenningen, vare sig från Villkorsavtalet eller ITP-P. När man går över till sjukersättning får man 21 procent ovanpå de 64 procent som Försäkringskassan betalar ut. De 21 procenten betalas ut som sjukpension enligt vårt ITP-P avtal. (För dem med en lön överstigande 7,5 basbelopp (se not!) gäller något annorlunda regler; se klubbens hemsida!). Som våra avtal – Villkorsavtalet och ITP-P – är konstruerade kan det med dessa villkor gå en ganska lång tid som man enbart får 80 procent från Försäkringskassan och ingenting därutöver.
    Enligt PTK:s nya avtal får man 10 procent i sjuklön från dag 91 till och med dag 360. Någonting att ta efter!
    Å andra sidan får man, enligt PTK:s pensionsavtal – både det nuvarande och det nya – bara 15 procent i sjukpension den dag man går över på sjukersättning. Vi har som sagt 21 procent i Posten!

  Ändringar i nuvarande avtal
  Den som är född före 1979 kvarstår på nuvarande ITP-plan. Några ändringar införs dock:

  • Möjlighet till tidsbegränsat uttag av pensionen, minst under fem års tid.
  • Flytträtt för både gamla och nya premier som betalats in till den kompletterande tjänstepensionen, ITPK (= motsvarande vår ITPK-P).
  • De förbättringar i sjukpensionen (10 procent dag 91 - 360) som beskrivs ovan införs också för dem som står kvar på det gamla avtalet.
  • En översyn ska göras av de ökända kapningsreglerna. Likaså reglerna för hur rörliga tillägg beräknas i den pensionsmedförande lönen.
  • Villkoren för avgiftsbefrielse ska ses över "mot bakgrund av motsvarande regler enligt den nya ITP-planen", som det står i förhandlingsprotokollet.

  Påverkan
  Hur kommer PTK:s avtal att påverka vårt? Facktuellt har i dagsläget inga kommentarer från våra avtalsparter. Risken (som undertecknad ser det; andra ser kanske en möjlighet?!) finns att pensionsavtalet kommer upp i samband med nästa års avtalsrörelse.

  Jan Åhman

  Not. Från och med den 1 juli 2006 höjs taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 10 basbelopp. Det påverkar bland annat reglerna om sjukpension i vårt pensionsavtal. Förhandlingar kring detta pågår men inget resultat har rapporterats när detta skrivs.

  Klart med delpensioner!

  Inga tvångsomplaceringar till Segeltorp

 • I samband med personalminskningarna på Årsta och Tomteboda har vi från SEKO begärt att Posten ska erbjuda delpensioner. Enligt vår uppfattning är det en bättre lösning än att exempelvis tvångsomplacera personal till Segeltorp.
    Vi har idag fått besked om att våra ansträngningar har gett resultat. Årsta och Tomteboda får 30 delpensioner och 10 avtalspensioner. Erbjudandet gäller för den som är terminalarbetare (gäller inte Stödet) och har fyllt 60 år. Man måste vara tillsvidareanställd (fast anställd) på minst 40 procent och ha varit anställd i minst två år.
    För delpensionerna gäller samma regler som vid förra erbjudandet. Dessa innebär bl.a. att man måste arbeta kvar på minst 40 procent av heltid och att man måste komma överens med arbetsgivaren om hur resterande arbetstid ska läggas ut. Kvarvarande lön plus delpension motsvarar ca 85 procent av lönen, förutsatt att man har full tjänstetid (=30 år; räknas fram till 65-årsdagen).
    För avtalspensionerna gäller pensionsavtalets regler om ålderspension före 65 år (punkt 5.2.1). Dessa innebär att pensionen motsvarar ca 72 procent av lönen, även här under förutsättning att man har uppnått full tjänstetid.

  Uppgörelsen innebär att det inte blir några tvångsomplaceringar till Segeltorp. De som har sökt frivilligt får dock flytta. Om det trots pensionslösningarna, Futurum och naturliga avgångar skulle uppstå en övertalighet, berörs inte Segeltorp av denna.

  Ansökan lämnas till närmaste chef eller till personalenheten. Samverkan ska ske med de fackliga organisationerna om det blir aktuellt med prioriteringar.

  Årsta/Tomteboda 2006-03-27

  SEKO Klubb Årsta postterminal SEKO Klubb Brev Tomteboda

  Förhandlingar om nytt pensionssystem

 • Vårt tjänstepensionsavtal ITP-P är huvudsakligen förmånsbaserat. Det innebär enkelt uttryckt att jag är garanterad 10 procent av min slutlön i tjänstepension när jag fyller 65 år. Nu finns det också en premiebaserad del i vårt system, ITPK-P. Arbetsgivaren sätter varje månad av 2 procent beräknat på min lön till ITPK-P.
    De flesta andra tjänstepensionssystem på arbetsmarknaden är numera helt premiebaserade. Det innebär att arbetsgivaren betalar en premie som ska täcka hela min tjänstepension. Förhoppningsvis räcker de avsatta premierna till en pension som åtminstone ger lika mycket som de förmånsbaserade system som vi fortfarande har.

  Hängavtal
  Vårt pensionsavtal är ett hängavtal till PTK:s ITP-avtal. Det är därför av intresse för oss att PTK nyligen återupptagit förhandlingarna med arbetsgivaren om att ersätta ITP-avtalet med ett premiebaserat avtal. Man har förhandlat tidigare, men inte kunnat komma överens. Stötestenen har som regel varit storleken på de premier som ska sättas av. Från fackligt håll vill man naturligtvis så gott det går försäkra sig om att avsatta premier räcker till en pension som minst motsvarar den nuvarande.

  Fyra principer
  Inför de nya förhandlingarna har PTK slagit fast fyra grundläggande principer:

  • De som redan omfattas av det förmånsbaserade systemet ska fortsätta omfattas av detta.
  • Ett eventuellt premiesystem ska vara så utformat att de som går in i systemet kan räkna med en godtagbar pension, dvs rätt premienivåer och låga avgifter.
  • Inbetald pension tillhör den försäkrade.
  • För de som inte själva väljer förvaltning ska det finnas ett fullgott alternativ.

  Kapningsreglerna
  Oavsett hur det går med dessa grundläggande frågor finns det detaljer i nuvarande pensionsavtal som borde omregleras/kompletteras. Jag tänker då bland annat på de knepiga och svårbedömda kapningsregler som jag beskriver på annan plats i tidningen.

  Jan Åhman

  Pensionsskolan
  Till dig som fyller 28 år -
  eller är nyanställd och redan har fyllt 28 år

  Pensioner är väl inte det första man tänker på när man fyller 28 år. Inte heller om man är nyanställd och redan har passerat denna åldersgräns.
    Nu är det emellertid så att det tjänstepensionsavtal som vi har i Posten, ITP-P, till stora delar börjar gälla först från fyllda 28 år. Då får man börja räkna anställningstid för den ålderspension som faller ut från fyllda 65 år. Denna uppgår till tio procent av lönen - enkelt uttryckt - och läggs ovanpå den statliga pensionen. Det krävs 30 år för att få full pension. Slutar man i Posten får man ett fribrev på det man hunnit tjäna in till ålderspensionen.
    Dessutom innehåller vårt pensionsavtal en kompletterande pension, ITPK-P. Storleken på denna bestäms av hur mycket arbetsgivaren betalat in i premie och hur dessa pengar har förräntat sig fram till den dag jag väljer att ta ut den. Arbetsgivaren sätter av två procent av min pensionsmedförande lön varje månad från det jag fyllt 28 år. Jag får själv välja hur jag vill placera denna kompletterande pension. När jag fyller 28 år - eller nyanställs och redan har fyllt 28 - skickar Bliwa hem en blankett där man själv ska välja några saker:

  • Var (i vilket bolag) jag vill placera min IPK-P-pension och i vilken form
  • Om jag vill ha ett återbetalningsskydd eller ej. Återbetalningsskydd innebär att de pengar jag har tjänat in betalas ut till mina efterlevande om jag dör i förtid.
  • Om jag vill ha ett s.k. Familjeskydd eller ej. Familjeskydd är en livförsäkring som betalas ut till mina efterlevande med ett (enkelt familjeskydd) eller två (dubbelt familjeskydd) basbelopp per år under under fem år.

  Både återbetalningsskyddet och familjeskyddet kostar pengar; pengar som tas från mina premier, vilket innebär att de reducerar min framtida pension. Man bör därför tänka över om man behöver dessa skydd eller ej.

  Om man inte bryr sig om att välja något så placeras mina pensionspengar hos Kåpan försäkringsförening med återbetalningsskydd och enkelt familjeskydd. Kåpan försäkringsförening är antagligen ett lika gott alternativ som något annat. Det är en icke vinstdrivande förening där SEKO:s avtalssekreterare sitter med i styrelsen.

  Men är man intresserad så bör man alltså fundera över hos vilket bolag jag vill placera mina pengar, och i vilken form. Man bör åtminstone tänka över om man vill ha återbetalningsskyddet och/eller familjeskyddet. Beroende på min familjesituation kan det också finnas anledning att ändra förmånstagare, dvs. vem eller vilka som ska få återbetalningsskyddet och/eller familjeskyddet.

  Om du har frågor: kontakta ditt närmaste fackliga ombud.

  Jan Åhman

  Not. Pensionsavtalet - ITP-P och ITPK-P - gäller även för den som är tidsbegränsat anställd under förutsättning att man har varit anställd tre månader i följd och därefter fortsätter att vara anställd. För deltidare gäller att man måste vara anställd på 20 procent eller mer.

  Gå i pension vid 60?

  Enligt vårt pensionsavtal har man under vissa förutsättningar rätt att gå i pension redan vid 60 år. Villkoren är

  • anställd i Posten 1991-12-31
  • då hade fyllt 28 år
  • innehade en tjänst som berättigade till pension vid 60 år (pj, fpj eller öpj)
  • inte senare vid något tillfälle innehaft en högre tjänst

  Uppfyller man dessa villkor kan man gå vid 60 år. Pensionen uppgår till 65 procent av den pensionsmedförande lönen (förutsatt att man har 30 tjänsteår). Väljer man att stanna ett tag till så räknas pensionen upp med 0,261 procent för varje månad som man senarelägger sin avgång.

  63 år
  Den pensionsmedförande lönen (=det underlag på vilket min pension beräknas) består av min aktuella månadslön samt ett genomsnitt av de rörliga lönetillägg jag hade kalenderåret innan jag går i pension. De rörliga lönetillägg som är aktuella för vår del är fr.a. ob-tillägg, semestertillägg och mertidstillägg (övertidstillägg räknas inte in). Ett tips i detta sammanhang är att ta ut all innestående semester senast i november månad kalenderåret innan jag tänker gå i pension. Det påverkar min pension i positiv riktning! Det är en dålig affär att göra så som många gör, nämligen att ta ut sparad semester veckorna innan jag går i pension.
    Tilläggas kan att den som 1991 hade en tjänst som vx, ux eller kupémästare också kan gå tidigare, men då är det 63 år som gäller.
    Om du har frågor - kontakta ditt fackliga ombud!

  Jan Åhman

  Klubb Årsta postterminal

  Free counter and web stats

   
 •